23.08.2011 – NOWE FORMULARZE CELNE – od 12.09.2011 r.

Print Friendly, PDF & Email

NOWE FORMULARZE CELNE – od 12.09.2011 r.

Od 12.09.2011 r. podmioty uczestniczące w obrocie towarowym z krajami trzecimi powinny posługiwać się nowymi wzorami formularzy określonymi w Dz. U. nr 166 z 2011 r. poz. 955.

Nowe druki umożliwiają podanie numeru EORI (Economic Operators’ Registration and Identification  – Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych)

Ponadto w celu uproszczenia formalności celnych związanych z uzyskaniem pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej w nowo określonych formularzach ograniczono zakres informacji, które wnioskodawca jest zobowiązany podawać. Przedsiębiorca nie będzie musiał też składać załączników, gdy wynikające z nich informacje będą pozyskane z innych źródeł dostępnych dla organów.

Nowe wzory wniosków uwzględniają, także preferencje dla wnioskodawców posiadających świadectwo upoważnionego przedsiębiorcy (AEO). W rozporządzeniu określono nowy wzór formularza dla przedsiębiorców, którzy będą chcieli powiadomić organy celne o rozpoczęciu działalności w wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym.

Podstawa prawna

a) Rozporządzenie MF z 22.07. 2011 r. w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych

b) Rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.Urz. UE L 98 z 17.04.2009 r.)