RZĄD PRZYJĄŁ PROJEKT ZMIAN W PIT, CIT I RYCZAŁTU NA 2021 R.

Print Friendly, PDF & Email

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów.

Najważniejsze rozwiązania dotyczące ustawy o CIT
1. Podwyższony zostanie limit przychodów z bieżącego roku podatkowego z 1,2 mln euro do 2 mln euro uprawniających do korzystania z obniżonej 9 proc. stawki podatku CIT.
2. Rozszerzony zostanie zakres szacowania wartości transakcji, co pomoże w uszczelnieniu sytemu podatkowego i przerzucaniu przez firmy dochodów do tzw. rajów podatkowych.
3. Wprowadzone zostanie uszczelnienie dotyczące tzw. progu dokumentacyjnego w przypadku transakcji kontrolowanych z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.
4. Spółce komandytowej nadany zostanie status podatnika podatku dochodowego. Dzięki temu uszczelniony zostanie system podatkowy w odpowiedzi na tworzone przez podatników struktury optymalizacyjne z wykorzystaniem spółek komandytowych.
5. Podatnicy, których przychody w roku poprzednim przekroczyły wyrażoną w złotych kwotę odpowiadającą równowartości 50 mln euro, będą musieli sporządzać i podawać do publicznej wiadomości informacje o realizowanej strategii podatkowej. Obowiązek taki będzie dotyczył również podatników działających w formie podatkowej grupy kapitałowej (PGK), niezależnie od wysokości osiąganych przez taką grupę przychodów.

Najważniejsze rozwiązania dotyczące ustawy o PIT
1. Wprowadzony zostanie limit odliczenia tzw. ulgi abolicyjnej do wysokości 1360 zł. Obecne stosowanie tzw. ulgi abolicyjnej nie realizuje polityki podatkowej, jeśli chodzi o eliminowanie podwójnego opodatkowania dochodów, a także nie zachęca do osiągania dochodów w Polsce.
2. Ograniczenie ulgi abolicyjnej nie dotyczy dochodów osiąganych z tytułu pracy lub usług wykonywanych poza terytorium lądowym państw.

Najważniejsze rozwiązania dotyczące ustawy o ryczałcie
1. Zwiększona zostanie atrakcyjność opodatkowania w formie ryczałtu poprzez podniesienie limitu przychodów – z 250 tys. euro do 2 mln euro – warunkującego wybór ryczałtu.
2. Zlikwidowana zostanie większość przypadków, w których określona działalność wyłącza opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
3. Zmniejszeniu ulegnie wysokość niektórych stawek ryczałtu.
4. Zaproponowane zmiany wychodzą naprzeciw postulatom zgłaszanym m.in. przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, środowiska samych przedsiębiorców, oraz podatników uzyskujących przychody z najmu opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie z 1 stycznia 2021 r., z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obwiązywać w innych terminach.
Źródło: KPRM