TARCZA ANTYKRYZYSOWA – PYTANIA I ODPOWIEDZI

Print Friendly, PDF & Email

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania o pomoc, jaka została skierowana do przedsiębiorców, pracowników, organizacji społecznych i instytucji oraz samorządów.

Na jaką pomoc mogę liczyć, żeby utrzymać działalność gospodarczą?
Przygotowano szereg rozwiązań dla przedsiębiorców, aby mogli zachować miejsca pracy i utrzymać płynność finansową. Przygotowane rozwiązania są dostosowane do indywidualnych potrzeb firm.
Przygotowane rozwiązania to między innymi:
• pokrycie przez państwo składek na ZUS przez 3 miesiące dla:
o mikrofirm, które zatrudniają do 9 pracowników (chodzi o składki za wszystkich pracowników);
o samozatrudnionych;
• świadczenie miesięczne w kwocie do około 2 tys. zł – dla zatrudnionych na umowy zlecenia lub o dzieło oraz samozatrudnionych;
• dofinansowanie wynagrodzeń pracowników i uelastycznienie czasu pracy – dla firm w kłopotach;
• ochronę konsumentów w zakresie nadmiernego wzrostu cen i innych nieuczciwych praktyk;
• czasowe zniesienie opłaty prolongacyjnej w należnościach skarbowych i ZUS-owskich;
• umożliwienie odliczenia od dochodu (przychodu) darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19;
• korzystniejsze zasady rozliczania straty;
• wsparcie firm transportowych przez ARP w refinansowaniu umów leasingowych;
• ułatwienia dla branży turystycznej;
• umożliwienie sklepom – w niedziele objętym zakazem handlu – przyjmowania towaru, rozładowywania go oraz wykładania na półki;
• obniżenie o 90 proc. czynszów najemców lokali i tzw. wysp w galeriach handlowych, dopóki obiekty te mają zakaz normalnego funkcjonowania;
• przedłużenie legalnego pobytu i zezwoleń na pracę dla obcokrajowców;
• zwalnianie z naliczania kar umownych za – związane z epidemią – opóźnienia przy realizacji przetargów;
• umożliwienie gminom odstąpienia od pobierania podatku od nieruchomości od firm, które przez epidemię koronawirusa utraciły płynność finansową;
• przedłużenie bankowych kredytów obrotowych, w oparciu o dane finansowe na koniec 2019;
• gwarancje de minimis z BGK;
• dopłaty BGK do odsetek;
• fundusze płynnościowe BGK, PFR i KUKE, w tym możliwość uzyskania – przez średnie i duże firmy – z funduszu PFR Inwestycje podwyższenia kapitału lub finansowania w postaci obligacji – łącznie o wartości 6 mld zł.

Gdzie mogę zwrócić się o pomoc w sytuacji braku przychodów mojej firmy?
• Jeśli jesteś mikroprzedsiębiorcą, będziesz miał możliwość otrzymania pożyczki do 5 tys. zł, o ile prowadziłeś działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020. Wsparcie będzie można uzyskać w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.
• Jeśli jesteś samozatrudniony, zwróć się do powiatowego urzędu pracy, w miejscu, w którym prowadzisz działalność gospodarczą, aby uzyskać dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności,.
• Jeśli jesteś mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą, zwróć się do powiatowego urzędu pracy, aby uzyskać dofinansowania do wynagrodzeń pracowników.
Dodatkowo, jeśli pojawi się problem z uregulowaniem należności podatkowych, każdy podatnik może zwrócić się do właściwego dla siebie urzędu skarbowego z wnioskiem o ulgę w ich spłacie jak i o umorzenie zaległości. Wnioski można składać za pośrednictwem portalu biznes.gov.pl, jak również w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem platformy e-PUAP oraz listownie. Udzielenie ulgi w spłacie zobowiązania nie będzie wiązało się z obowiązkiem uiszczenia opłaty prolongacyjnej.
Czy aby otrzymać pomoc, muszę stawić się w urzędzie osobiście? Co mam zrobić, jeśli nie mogę udać się osobiście? Które wnioski będą dostępne online, a które nie?
W przypadku dofinansowania do wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, wniosek możesz złożyć w Wojewódzkim Urzędzie Pracy (WUP) właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy ale także poprzez platformę praca.gov.pl. Lista WUP-ów udostępniona zostanie bezpośrednio w formularzu elektronicznym w praca.gov.pl.
• Mikroprzedsiębiorca będzie miał możliwość złożenia elektronicznie wniosku o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.
• Samozatrudnieni mogą składać za pomocą formularza online wnioski o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.
• Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy mogą składać wnioski o dofinansowania do wynagrodzeń pracowników za pomocą platformy praca.gov.pl.
Wnioski o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych jak i o umorzenie zaległości podatkowych złożysz za pośrednictwem portalu biznes.gov.pl jak również w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem platformy e-PUAP oraz listownie.
W przypadku wsparcia w ramach ZUS, wnioski dostępne są online, na Platformie Usług Elektronicznych. Są też dostępne na www.zus.pl do wydrukowania i wypełnienia. Takie wnioski można przesłać poprzez PUE ZUS, pocztą lub wrzucić do specjalnej skrzynki w placówce ZUS.
Produkty pakietu pomocowego dla firmy dotkniętych trudną sytuacją związaną z pandemią COVID-19 są oferowane przez partnerów BGK (banki kredytujące, pośrednicy finansowi) w większości z nich istnieje możliwość dostarczania dokumentów drogą elektroniczną. Szczegóły na stronie BGK oraz stronach partnerów BGK.
Jakie są limity przychodu firmy uprawniające do wsparcia?
W przypadku dofinansowania do wynagrodzeń pracowników:
• Dla samozatrudnionych nie ma limitu przychodów. Liczy się spadek obrotów.
• Dla mikroprzedsiębiorców nie ma limitu przychodów firmy, w przypadku pożyczki.
• Dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców – wysokość dofinansowania jest uzależniona od wysokości spadku obrotów, wykazanego przez przedsiębiorcę we wniosku o dofinansowanie.
Natomiast pomoc ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przysługuje przedsiębiorcy w okresie wprowadzonego przez przedsiębiorcę przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu, w przypadku spadku obrotów gospodarczych:
• nie mniej niż o 15 proc., obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 2 kolejnych miesięcy w okresie po 1 stycznia 2020 r., do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego w następstwie wystąpienia COVID-19, lub
• nie mniej niż o 25 proc., obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca w okresie po 1 stycznia 2020 r., w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.
W przypadku ulgi w opłacaniu składek nie ma znaczenia wielkość przedsiębiorstwa. Warunkiem jest jedynie prowadzenie działalności pozarolniczej przed 1 lutego 2020 r., a przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek, nie może przekraczać 15 681 zł.
Do kogo jest skierowana pomoc w ramach Tarczy Antykryzyowej?
Wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej obejmuje różne rodzaje przedsiębiorstw. Są to mikroprzedsiębiorstwa, małe, średnie i duże firmy. Na pomoc mogą liczyć także osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, zleceniobiorcy i wykonawcy umów o dzieło, organizacje pozarządowe, których obroty lub przychody spadły. Wsparcie uzyskają też rodzice czy osoby niepełnosprawne.
W jakim zakresie mogę liczyć na bezzwrotną pomoc rządu?
Oferuje się bezzwrotną pomoc w postaci m.in.:
• Dofinansowania do wynagrodzeń dla przedsiębiorców z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
• Pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy (pod warunkiem że pożyczkobiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r.).
• Wsparcia dla samozatrudnionych w dofinansowaniu części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (o ile będzie wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem).
• Dofinansowania do wynagrodzeń pracowników przysługującego mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim firmom (w przypadku utrzymania ich miejsc pracy przez okres odpowiadający okresowi dofinasowania).

Gdzie mogę poznać więcej szczegółów dotyczących pomocy rządowej, zanim złożę wniosek?
Na stronie internetowej Tarczy Antykryzysowej aktualizowane są na bieżąco informacje dotyczące pomocy rządowej. Znajdziesz tutaj również uproszczone formy wniosków.
Informacje dotyczące pomocy znajdziesz również na stronie www.bgk.pl/pakietpomocy
Czy moja firma będzie mogła zawiesić działalność?
Zasady zawieszania działalności gospodarczej nie zmieniają się. Przedsiębiorca, bez względu na formę, może zawiesić działalność na okres nie krótszy niż 30 dni, pod warunkiem niezatrudniania pracowników. Osoby fizyczne mogą zawiesić działalność na czas nieokreślony, a podmioty wpisane do KRS na okres dwóch lat. Osoby fizyczne mogą złożyć wniosek o zawieszenie działalności w każdym czasie, a zatem także z datą wsteczną.
Na jaką pomoc mogę liczyć przy zatorach płatniczych? Czy jest możliwe krótkotrwałe zawieszenie kontraktów?
Tarcza Antykryzysowa przewiduje wiele rozwiązań, które mogą pomóc w przypadku zatorów płatniczych. Są to m.in.:
• Poprawa płynności przedsiębiorcy przez podwyższenie gwarancji BGK de minimis.
• Modyfikacja przepisów podatkowych (PIT i CIT), które zobowiązują do podwyższenia dochodu do opodatkowania o opóźnione o ponad 90 dni należności. Przepisy podatkowe w tym zakresie nie obowiązują dłużnika w 2020 r., jeśli spełnia wskazane warunki, tj. ponosi negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 i uzyskane przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym przychody są niższe o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku podatkowego.
• Przesunięcie terminu wykonania warunków kontraktów w ramach zamówień publicznych.

Czy są jakieś zachęty dla dużego biznesu, aby kontynuował współpracę z podwykonawcami (na razie większość kontraktów jest wstrzymana i zamrożona)?
Jeśli jesteś wykonawcą, podwykonawcą oraz dalszym podwykonawcą, możesz skorzystać z rozwiązań polegających na modyfikacji postanowień zawartych umów stosownie do okoliczności wywołanych COVID-19 (np. zmiana terminu, sposobu lub harmonogramu realizacji umowy). Wystąpienie problemów po stronie podwykonawców jest jedną z przesłanek dokonania zmiany umowy np. w zakresie terminu między wykonawcą a zamawiającym.

Dlaczego w administracji publicznej wstrzymane są zlecenia, choć można je realizować?
Decyzje o wstrzymaniu realizacji zamówień publicznych podejmowane są indywidualnie przez poszczególne podmioty i wynikają one przede wszystkim z trudności organizacyjnych wywołanych pandemią (np. braki kadrowe po stronie zamawiającego uniemożliwiające odbiór przedmiotu zamówienia czy też przeprowadzenie nowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego).

Czy otrzymam karę umowną za opóźnienie w przetargu publicznym? Co muszę zrobić?
Przepisy Tarczy Antykryzysowej dają zamawiającym podstawę do odstąpienia od kar umownych lub odszkodowań, w sytuacji gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy spowodowane było okolicznościami wywołanymi koronawirusem (np. braki kadrowe, zakłócenia w łańcuchu dostaw).
Do obowiązków wykonawców w tym zakresie należy niezwłoczne informowanie zamawiających o okolicznościach związanych z COVID-19, które miały lub mogą mieć wpływ na należyte wykonanie umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający w oparciu o otrzymane informacje mogą zwolnić wykonawców od przewidzianych kar umownych lub odszkodowań.

Czy planowany jest jakiś program wsparcia dla podmiotów sektora ekonomii społecznej?
Przewidywane jest uruchomienie dodatkowych działań współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Ponadto dla podmiotów ekonomii społecznej adresowane są dwa ważne rozwiązania:
• dofinansowanie do kosztów wynagrodzeń pracowników, których przychody lub obroty spadły w związku z epidemią,
• umorzenie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i GFŚP, pod warunkiem zatrudniania w danym podmiocie mniej niż 10 osób.
Podmioty sektora ekonomii społecznej mogą skorzystać także z preferencyjnych pożyczek zarządzanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Pożyczkobiorcy nie są obciążani kosztem prowizji i opłat związanych z udzieleniem pożyczki. Podmioty, które działają krócej niż 12 miesięcy, mogą ubiegać się o pożyczkę na start, pozostałe podmioty o pożyczkę na rozwój.

Czym jest Fundusz Gwarancji Płynnościowych?
Jest to rozwiązanie, nad którym pracuje Bank Gospodarstwa Krajowego. Z Funduszu Gwarancji Płynnościowych udzielane mają być gwarancje dla średnich i dużych firm dotkniętych skutkami pandemii koronawirusa.
Jakie są planowane rozwiązania?
• zabezpieczenie do 80 proc. kwoty kredytu (kwota gwarancji od 3,5 mln zł do 200 mln zł) tylko do nowych lub odnawianych kredytów;
• kwota kredytu objętego gwarancją – do 250 mln zł; okres gwarancji – maksimum 27 miesięcy;
• przeznaczenie kredytu – zapewnienie płynności finansowej.
Z Funduszu Gwarancji Płynnościowych będą mogły być zabezpieczone kredyty, dla których umowy kredytowe były zawierane od 1 marca 2020 roku. Z gwarancji będą mogły skorzystać firmy, które na 1 lutego 2020 roku nie miały zaległości w ZUS, US i banku kredytującym.

Czynsze

Czy pomoc rządu obejmie także obniżkę czynszu?
Automatycznie nie.
Ustawa nie przewiduje stosowania dopłat przez Państwo do czynszów. Jeśli jesteś stroną umowy najmu, możesz korzystać z rozwiązań Kodeksu cywilnego na wypadek wprowadzenia ograniczeń w swobodzie działalności gospodarczej czy innych okoliczności nie przewidzianych przy zawieraniu umowy (art. 357(1), art. 495, czy art. 700 KC).
Pamiętaj jednak, tzw. Tarcza Antykryzysowa wprowadza przepis, zgodnie z którym umowy najmu/dzierżawy powierzchni handlowej w galeriach handowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, od dnia wprowadzenia zakazu prowadzenia działalności w takich galeriach do dnia odwołania zakazu, wygasają. Oznacza to, że jako strona tych umów nie masz obowiązku spełniać swojego zobowiązania. Po odwołaniu zakazu, w terminie 3 miesięcy, powinieneś złożyć wynajmującemu/wydzierżawiajacemu bezwarunkową i wiążącą ofertę przedłużenia umowy na takich samych warunkach, jak przed ogłoszeniem zakazu. Umowa ma wiązać przez okres odpowiadajacy długości zakazu i dodatkowo 6 miesięcy. Jeśli oferta nie zostanie przez najemcę/dzierżawcę złożona w terminie 3 miesięcy, uważa się, że do czasowego wygaśnięcia umowy nie doszło.

Branża turystyczna

Jakie jest wsparcie dla branży turystycznej?
Tarcza Antykryzysowa przewiduje dla Ciebie następujące rozwiązania:
• będziesz mógł odsunąć w czasie obowiązek zwrotu opłat wniesionych z tytułu imprez turystycznych, które się nie odbyły w związku z wybuchem epidemii (umowy, od których odstąpił podróżny lub umowy rozwiązane przez organizatora turystyki),
• możliwość wręczenia podróżnemu vouchera tym samym wykonania pierwotnej umowy o udział w imprezie turystycznej,
• jeśli jesteś organizatorem turystyki, możesz wystąpić o zwrot składki wniesionej na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (składki wniesionej od umów, od których odstąpił podróżny lub które zostały rozwiązane przez organizatora turystyki w związku z wybuchem epidemii).
Będziesz miał możliwość uwzględnienia poniesionych strat przy ustalaniu wysokości dochodu. Tarcza zmienia zasady ustalania wysokości minimalnej sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej oraz ubezpieczenia na rzecz podróżnych.

Prowadzę działalność turystyczną (hotel, pensjonat, dom wypoczynkowy), na jakie wsparcie mogę liczyć?
Tarcza Antykryzysowa przewiduje dla ciebie kilka ułatwień:
Jeśli prowadzisz działalność związaną z:
• organizacją wystaw i kongresów,
• działalność kulturalną,
• rozrywkową,
• rekreacyjną i sportową lub
• organizujesz wystawy tematyczne, lub
• imprezy plenerowe, lub
• świadczysz usługi hotelarskie
i w związku z wybuchem epidemii koronawirusa rozwiązałeś umowę z klientem, możesz mu zaproponować w terminie 180 dni od dnia rozwiązania umowy, voucher na poczet przyszłych wydarzeń.
Voucher ma umożliwić realizację wydarzeń w obszarze działalności przedsiębiorcy, w ciągu roku od dnia, w którym miało się odbyć wydarzenie, za które klient ci zapłacił.
Będziesz zwolniony z obowiązku ponoszenia opłat audiowizualnych i abonamentowych, jeśli w prowadzonej działalności korzystasz z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych, które to korzystanie wiąże się z obowiązkiem ponoszenia tych opłat, w tym z obowiązku uiszczania opłat abonamentowych za każdy radioodbiornik czy telewizor w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej.

Branża transportowa

Prowadzę działalność transportową, na jakie wsparcie mogę liczyć?
Agencja Rozwoju Przemysłu zapewnia wsparcie firmom transportowych w refinansowaniu umów leasingowych.

Jak uzyskam wsparcie w refinansowaniu umów leasingowych?
Skontaktuj się telefonicznie lub mailowo z lokalnym Centrum Obsługi Przedsiębiorców (szczegóły na stronie www.arp.pl) lub z przedstawicielem ARP Leasing sp. z o.o. (szczegóły na stronie www.arpleasing.pl).

Innowacje i środki UE

Co to jest pomoc de minimis?
Pomoc de minimis to dopuszczona prawem unijnym pomoc publiczna, jakiej może udzielić państwo, bez konieczności uzyskiwania zgody Komisji Europejskiej.
Podlega ona jednak monitorowaniu. Pomoc de minimis może być udzielana przez różne instytucje, w różnych formach i na różne cele. Podlega ona sumowaniu i ma ustalone dopuszczalne pułapy wartości.
Jedną z form pomocy de minimis są gwarancje de minimis. Gwarancje te stanowią zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego dla mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy (MŚP). Gwarancja de minimis nie jest dotacją pieniężną i nie wiąże się bezpośrednio z przekazaniem środków finansowych przedsiębiorcy, nie rodzi żadnych skutków podatkowych.
BGK wprowadził pewne zmiany w programie gwarancji de minimis w celu zmniejszenia skutków pandemii koronawirusa:
• zwiększenie zakresu gwarancji do 80 proc. kwoty kredytu zaciąganego w banku komercyjnym,
• brak prowizji za gwarancję – za pierwszy roczny okres gwarancji,
• wydłużenie okresu gwarancji do 39 miesięcy dla kredytu obrotowego,
• przeznaczenie kredytu – finansowanie zobowiązań wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej.
Dodatkowo BGK odstępuje od pobierania prowizji od gwarancji już istniejących i należnych do 31 grudnia 2020 r.
Z gwarancji będą mogły skorzystać firmy, które na dzień 1 lutego 2020 r. nie miały zaległości w ZUS i US. Sytuację finansową firm oceniają banki kredytujące.
Gwarancje de minimis będą udzielane według zmienionych zasad do końca 2020 r.
Wniosek o gwarancję należy złożyć wraz z wnioskiem kredytowym w banku kredytującym, który współpracuje z BGK. Lista dostępna na stronie internetowej.

Czy dotacje unijne będą dla każdego przedsiębiorcy bez względu na miejsce prowadzenia działalności?
Zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej projekty, w tym współfinansowane ze środków Programu Inteligentny Rozwój (POIR), muszą być realizowane przez firmy zarejestrowane na terytorium RP. W przypadku regionalnych programów operacyjnych realizowanych przez Urzędy Marszałkowskie kluczowe jest miejsce realizacji w danym regionie.

Jakie będą lepsze warunki kredytu na innowacje?
Zmiany w ustawie o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej będą miały na celu ułatwienie firmom ubieganie się o środki z kredytu na innowacje technologiczne oraz realizację projektów przy wsparciu z kredytu. Uproszczenia dotyczą w szczególności:
• złagodzenia wymogu w zakresie innowacyjności efektów projektu w formie nowych produktów i usług,
• usunięcia ograniczenia maksymalnej kwoty dofinansowania (kwoty premii technologicznej) w wys. 6 mln zł, celem umożliwienia realizacji innowacyjnych projektów o większej skali (kosztach kwalifikowanych),
• poprawy sposobu określania wkładu własnego – kredyt technologiczny będzie mógł być przeznaczony na pokrycie wkładu własnego w kosztach kwalifikowanych projektu (do tej pory było to niemożliwe),
• rozszerzenia katalogu wydatków kwalifikowanych projektu – obok kosztów zakupu, montażu i uruchomieniu nowych/używanych środków trwałych, możliwość zakwalifikowania do wsparcia kosztów ich transportu,
• dodania nowego przeznaczenia pomocy związanego z uzyskiwaniem, walidacją i obroną patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych, związanych z inwestycją technologiczną.

Czy w pakietach wsparcia są jakieś korzystne rozwiązania w zakresie uzyskania pożyczki ze środków unijnych?
Tak, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz samorządy wojewódzkie wraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego wdrożyły pakiet rozwiązań dla firm, których celem jest zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom oraz utrzymanie miejsc pracy.
• Pierwsza zmiana dotyczy dodatkowej, sześciomiesięcznej karencji w spłacie rat kapitałowych dla przedsiębiorców, którzy korzystają z pożyczek lub się na nie zdecydują. Oznacza to, że jeżeli w standardowej ofercie okres ten wynosi np. 6 miesięcy, to teraz zostanie on przedłużony o kolejne pół roku.
• Wakacje kredytowe to kolejne ułatwienie dla właścicieli firm. W trakcie obsługi finansowania na 4 miesiące można wstrzymać spłatę zobowiązań.
• Trzecia zmiana to możliwość obniżenia oprocentowania pożyczki. Ponadto, w przypadku zaległości w spłacie zobowiązań na skutek COVID-19, możliwe jest niestosowanie odsetek karnych oraz niepodejmowanie działań windykacyjnych.
Nowe rozwiązania dla przedsiębiorców są już dostępne. Zmiana warunków umowy odbywa się na wniosek pożyczkobiorcy. Powinien on skontaktować się z instytucją finansującą w regionie, współpracującą z BGK. Co powinno znaleźć się we wniosku? Uzasadnienie, że kryzys związany z koronawirusem wpłynął lub wpłynie na sytuację podmiotu. O zmianie warunków spłaty pożyczki będą decydować pośrednicy finansowi.

ZUS

Czy jest automatyczne zwolnienie z ZUS dla firm, które obniżyły swoje dochody o 25 proc.?
Nie ma automatycznego zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne. Aby uzyskać zwolnienie, złóż odpowiedni wniosek. Wszystkie wnioski są dostępne online poprzez PUE ZUS. Wnioski można też wypełnić i wydrukować ze strony zus.pl, wysłać pocztą lub złożyć bezpośrednio w placówce ZUS, w specjalnej skrzynce na dokumenty oznakowanej „Tarcza Antykryzysowa”.

Czy zostaną zniesione składki ZUS np. pół roku od momentu odwołania stanu zagrożenia?
Obecne regulacje przewidują zwolnienie za trzy miesiące: marzec, kwiecień i maj 2020 r.

Jakie są tymczasowe zwolnienia (nie odroczenie) ZUS?
Możesz złożyć do ZUS wniosek o zwolnienie z opłacania składek za trzy miesiące – marzec, kwiecień i maj 2020 r. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych.

Czy zostaną anulowane składki na ZUS?
Możesz złożyć do ZUS wniosek o zwolnienie z opłacania składek za trzy miesiące – marzec, kwiecień i maj 2020 r. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych.

Kiedy wszystkim prowadzącym działalność gospodarczą zostaną umorzone składki na ZUS?
Obecne regulacje nie przewidują umorzenia składek. Możesz złożyć do ZUS wniosek o zwolnienie z opłacania składek za trzy miesiące – marzec, kwiecień i maj 2020 r.

Jak uzyskam zwolnienie ze składek ZUS?
Aby uzyskać zwolnienie, złóż odpowiedni wniosek do ZUS. Wszystkie wnioski są dostępne online poprzez PUE ZUS. Wnioski można też wypełnić i wydrukować ze strony zus.pl, wysłać pocztą lub złożyć bezpośrednio w placówce ZUS, w specjalnej skrzynce na dokumenty oznakowanej „Tarcza Antykryzysowa”.

Jaką pomoc otrzymam w opłacaniu ZUS dla pracowników?
Płatnik składek może wnioskować o ulgę w opłacaniu składek na ubezpieczenia zatrudnianych osób.

Czy będę mógł korzystać ze zwolnienia z opłacania składek ZUS, jeżeli moje dochody znacząco spadną dopiero od kwietnia (o 60% z poziomu powyżej 3 średnich krajowych)
Tak, za kwiecień i maj 2020 r.

Czy żeby starać się o zniesienie składek na ZUS moja firma musi spełniać określone kryteria dochodowe lub dotyczące obrotu?
W przypadku wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r., przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek nie może przekraczać 15 681 zł (w przypadku samozatrudnionych).

Jaka będzie pomoc dla osób, które założyły pierwszą jednoosobową działalność gospodarczą i otrzymały z urzędu pracy dofinasowanie?
Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą mogą liczyć na świadczenie postojowe, będą też zwolnione z konieczności opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za marzec, kwiecień maj 2020 r. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych.

Pracownicy

Kto zapłaci pracownikowi za czas spędzony na kwarantannie?
Osoby objęte ubezpieczeniem chorobowym (obowiązkowym w przypadku pracowników na umowie o pracę lub dobrowolnym w przypadku np. zleceniobiorcy lub osoby prowadzącej działalność pozarolniczą) przysługują świadczenia z tytułu choroby, czyli wynagrodzenie za czas choroby wypłacane przez pracodawcę lub zasiłek chorobowy określony w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Jaką pomoc otrzymam, aby wypłacić pensję swoim pracownikom?
• Jeśli jesteś przedsiębiorcą i w wyniku pandemii koronawirusa odnotowujesz spadek obrotów, otrzymasz wsparcie od państwa przeznaczone na pensje dla pracowników z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. W przypadku obniżenia wymiaru czasu pracy dopłata ta może wynieść nawet 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Przy przestoju firmy dopłata od państwa wyniesie 50% minimalnego wynagrodzenia. W obu przypadkach dofinansowanie obejmie także składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy.
• W przypadku podmiotów ekonomii społecznej (stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych), których przychody z działalności statutowej spadły, możliwe będzie uzyskanie dofinansowania kosztów wynagrodzeń pracownika do 90 proc. płacy minimalnej powiększonej o koszty składek na ubezpieczenie społeczne ponoszone przez pracodawcę. Ponadto podmioty ekonomii społecznej, które prowadzą działalność gospodarczą, będą mogły uzyskać analogiczne wsparcie w przypadku spadku obrotów. Wniosek w tej sprawie należy kierować do PUP.
• Jeśli jesteś mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą, starosta może na podstawie zawartej umowy przyznać Ci dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne. Jest to możliwe w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia pandemii koronawirusa. Informacje o możliwości ubiegania się o wsparcie dostępne są na stronach internetowych powiatowych urzędów pracy

Czy otrzymam wsparcie w związku z wypłatą postojowego swoim pracownikom?
Jeśli jesteś przedsiębiorcą i w wyniku pandemii koronawirusa odnotowujesz spadek obrotów, przy przestoju firmy otrzymasz dopłatę od państwa w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia. Dofinansowanie obejmie także składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy.

Zależy mi na utrzymaniu zatrudnienia moich pracowników. Czy istnieje możliwość ograniczenia etatu?
Tak, możesz obniżyć wymiar czasu pracy pracownika o 20 proc., nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Przy tak obniżonym wymiarze czasu pracy Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dofinansuje maksymalnie do 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń, tj. 2 452,27 zł.

Czy mogę uzyskać zwiększone dofinansowanie do wynagrodzenia dla pracownika niepełnosprawnego?
Jeśli zatrudniasz osoby niepełnosprawne, dostaniesz zwiększone dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Podwyższone zostały podstawy kwoty bazowej:
• osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności z 1800 zł do 1950 zł,
• osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z 1125 zł do 1200 zł,
• zwiększenie kwoty na osobę ze szczególnymi schorzeniami (przy znacznym stopniu niepełnosprawności) z 600 zł na 1200 zł,
• zwiększenie kwoty na osobę ze szczególnymi schorzeniami przy umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z 600 zł na 900 zł.

Osoby z niepełnosprawnościami

W jaki sposób zostanie przedłużone orzeczenie o niepełnosprawności?
Osoby niepełnosprawne zachowają dotychczasowy status i będą mogły korzystać z ulg, świadczeń i uprawnień przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów. Jeżeli ważność orzeczenia upłynęła do 90 dni przed dniem wejścia w życie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa i zainteresowany złożył w tym terminie kolejny wniosek o wydanie orzeczenia, wówczas regulacja zakłada wydłużenie terminu ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności. Wydłużeniu ulegają również orzeczenia, których ważność upływa w terminie od dnia wejścia w życie ustawy.

Podatki i deklaracje

Co to są dokumenty KAS?
To dokumenty, które są składane w sprawach podatkowych do KAS. Są to np. podania, żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia, ponaglenia oraz wnioski, deklaracje. To także wydawane przez KAS np. decyzje, postanowienia, zaświadczenia, wezwania do złożenia wyjaśnień, przedłożenia dokumentów. Dokumenty mogą mieć formę papierową lub elektroniczną.

Czy w ramach pakietu pomocowego może zostać anulowany lub odroczony podatek dochodowy i VAT za pierwszy kwartał tego roku?
Jeśli pojawi się problem z uregulowaniem należności podatkowych, każdy podatnik może zwrócić się do właściwego dla siebie urzędu skarbowego z wnioskiem o ulgę w spłacie zobowiązania podatkowego, jak i o umorzenie zaległości. Wnioski można składać za pośrednictwem portalu biznes.gov.pl, jak również w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem platformy e-PUAP oraz listownie. Udzielenie ulgi w spłacie zobowiązania nie wiąże się z obowiązkiem uiszczenia opłaty prolongacyjnej. Organ podatkowy może odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty. Może też umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe i odsetki za zwłokę.

Czy zostaną anulowane składki na PIT-5?
Przedsiębiorca może zwrócić się do urzędu skarbowego z wnioskiem o ograniczenie poboru zaliczek, które płaci w trakcie roku na podatek dochodowy. Wtedy nie musi płacić tych zaliczek na bieżąco. Po upływie terminu płatności podatku może też zwrócić się z wnioskiem o rozłożenie na raty zaległości podatkowej albo jej umorzenie. Nie następuje to automatycznie, tylko na podstawie decyzji organu podatkowego, który indywidulanie ocenia sytuację podatnika.

Czy zostaną zmniejszone podatki np. pół roku od momentu odwołania stanu zagrożenia?
Tarcza Antykryzysowa to m.in. zmiana w zakresie przesunięcia terminu stosowania nowej matrycy VAT o 3 miesiące, czyli od 1 lipca 2020 r. Wprowadzono też „zerową” stawkę VAT na określoną grupę towarów związanych z ochroną zdrowia (m.in. wyroby medyczne i farmaceutyczne, testy diagnostyczne, materiały ochronne).
W tym momencie nie są planowane inne zmiany w zakresie stawek podatku. Jeżeli konieczne będą kolejne rozwiązania przeciwdziałające negatywnym skutkom koronawirusa, zostaną podjęte dalsze stosowne decyzje w tym zakresie.

Co z poborem podatków CIT i VAT?
Przesunięto termin zapłaty zaliczek na CIT liczonych od wartości posiadanych nieruchomości (tzw. minimalny CIT od nieruchomości komercyjnych) o 3 miesiące, czyli za marzec, kwiecień i maj. Będą one płacone razem z czerwcowymi, do 20 lipca 2020 r.
Przesunięto też złożenie deklaracji i termin zapłaty CIT-8 do 31 maja, a dla organizacji OPP do 31 lipca 2020 r. Pobór podatku VAT nie został zaniechany.

Co z terminami do składania deklaracji i sprawozdań?
• Przesunięto termin wdrożenia nowego pliku JPK_VAT. Będzie on obowiązywał od 1 lipca 2020 r. Wydłużone zostaną też terminy dotyczące sporządzania i zatwierdzania sprawozdań finansowych jednostek sektora prywatnego, publicznego oraz organizacji pozarządowych.
• Osoby rozliczające PIT (PIT-36, PIT-37, PIT-36L, PIT-38) mają więcej czasu na złożenie deklaracji podatkowej i zapłaty podatku. Nie ma również sankcji za złożenie deklaracji podatkowej i zapłaty podatku po terminie, jeśli nastąpi to do końca maja 2020 r.
• Płatność zaliczek na PIT-4, pobieranych przez pracodawców została przesunięta o dwa miesiące (zaliczki za marzec, kwiecień i maj będą zapłacone razem z czerwcowymi – do 20 lipca).
• Przedłużono terminy dotyczące schematów podatkowych (MDR). Terminy nie będą się rozpoczynały, a rozpoczęte podlegają zawieszeniu w okresie od dnia wejścia w życie ustawy do 30 czerwca 2020 r.
• Przesunięto TP-R (ceny transferowe) do 30 września dla wszystkich podmiotów które musiałyby je złożyć wcześniej.
• Wydłużono terminy na dokonanie zgłoszeń do rejestru beneficjentów AML (z kwietnia na lipiec).

Czy możliwe jest rozliczenie ulgi B+R (z zeszłych lat) w trakcie roku, tzn. przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy – nie tylko na koniec roku 2020?
W trakcie roku podatkowego, przy wpłacaniu zaliczki na podatek, można uwzględnić koszty kwalifikowane ponoszone w 2020 r. na działalność B+R, która ma związek z przeciwdziałaniem koronawirusowi. Jednak w zaliczkach na podatek dochodowy nie można uwzględnić kwoty ulgi B+R, która dotyczy kwot nieodliczonych w latach wcześniejszych.

Postojowe

Dla kogo świadczenie?
Aby zleceniobiorca lub wykonawca dzieła miał prawo do świadczenia, musi udowodnić zawarcie umowy przed 1 lutego 2020 r.
Uwaga! Świadczenie nie będzie przysługiwać osobom, których przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku przekroczył 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać postojowe?
• przychód osoby prowadzącej działalność gospodarczą, która nie zawiesiła działalności, uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie musi być co najmniej 15 proc. niższy niż w miesiącu poprzednim i nie może być wyższy od 300 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2020 r.
• działalność zarejestrowana przed 1 lutego 2020 r.
Ważne! Świadczenie w wysokości 80 proc. minimalnego wynagrodzenia będzie przysługiwać również osobie, która zawiesiła działalność gospodarczą po 31 stycznia 2020 r. i przychód z prowadzenia tej działalności, nie był wyższy od 300 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

Elastyczny czas pracy – dla kogo?
Wprowadzono rozwiązania uelastyczniające przepisy o czasie pracy. Będą je mogli stosować pracodawcy, u których na skutek epidemii koronawirusa wystąpił spadek obrotów gospodarczych. Uwaga, pracodawca nie może zalegać w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r. Ci pracodawcy będą mogli ograniczyć nieprzerwany odpoczynek dobowy pracowników do nie mniej niż 8 godzin, i nieprzerwany odpoczynek tygodniowy do nie mniej niż 32 godzin. Co ważne, pracodawca musi zagwarantować pracownikom równoważny okres odpoczynku w okresie nie dłuższym niż 8 tygodni .
Dodatkowo w porozumieniu z organizacjami związkowymi albo przedstawicielami pracowników tam, gdzie takie organizacje nie działają, pracodawcy będą mogli:
• zawrzeć porozumienie o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy, w którym możliwe jest przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy do maksymalnie 12 godzin (w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 12 miesięcy) – pracodawca będzie musiał „oddać” godziny innego dnia lub dać dzień wolny,
• zawrzeć porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami, w zakresie i przez czas ustalone w porozumieniu.

Jestem mamą 2-letniego dziecko, mam umową zlecenie, jednocześnie się uczę i nie skończyłam 26 lat. Pracodawca ograniczył etaty, czy mogę liczyć na zasiłek?
Tak, postojowe świadczenie, które wynosi 80% minimalnego wynagrodzenia. Formularz będzie do wypełnienia na stronie ZUSu. Punktem odniesienia będzie wynagrodzenia z poprzedniego miesiąca. Przykładowo we wniosku złożonym w kwietniu pod uwagę będzie brane wynagrodzenie z marca.

źródło: www.gov.pl