UWAGA BARDZO WAŻNA UCHWAŁA 7 SĘDZIÓW NSA Z 24.05.2021 R. W SPRAWIE TZW. NAJMU PRYWATNEGO

Uchwała siedmiu sędziów NSA z dnia 24 maja 2021 r. sygn. akt II FPS 1/21
„Przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze są zaliczane bez ograniczeń do źródła przychodów wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 z późn. zm.), chyba, że stanowią składnik majątkowy mienia osoby fizycznej, który został przez nią wprowadzony do majątku związanego z wykonywaniem działalności gospodarczej.”

OBOWIĄZEK ZGŁASZANIA UMÓW O DZIEŁO DO ZUS OD 2021

W 2021 roku wszyscy płatnicy składek, którzy zawrą umowę o dzieło, będą musieli liczyć się z dodatkowymi obowiązkami. Od stycznia bowiem wszystkie umowy o dzieło będą musiały być zgłaszane do ZUS. Przygotowano w tym celu specjalny druk ZUS RUD.

1 stycznia 2021 roku wchodzą w życie zmiany przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, zgodnie z którymi płatnik składek zobowiązany jest poinformować ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło. Kogo będzie dotyczył ten obowiązek oraz w jaki sposób zgłaszać do ZUS umowy o dzieło? Wyjaśniamy.

Zawarłeś umowę o dzieło? Masz 7 dni na zgłoszenie jej do ZUS

Przepisy ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568), wprowadziły znaczące zmiany w zakresie umów o dzieło. Zgodnie z art. 22 płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło informuje Zakład o zawarciu każdej umowy o dzieło  

RZĄD PRZYJĄŁ PROJEKT ZMIAN W PIT, CIT I RYCZAŁTU NA 2021 R.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów.

Najważniejsze rozwiązania dotyczące ustawy o CIT
1. Podwyższony zostanie limit przychodów z bieżącego roku podatkowego z 1,2 mln euro do 2 mln euro uprawniających do korzystania z obniżonej 9 proc. stawki podatku CIT.
2. Rozszerzony zostanie zakres szacowania wartości transakcji, co pomoże w uszczelnieniu sytemu podatkowego i przerzucaniu przez firmy dochodów do tzw. rajów podatkowych.
3. Wprowadzone zostanie uszczelnienie dotyczące tzw. progu dokumentacyjnego w przypadku transakcji kontrolowanych z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.
4. Spółce komandytowej nadany zostanie status podatnika podatku dochodowego. Dzięki temu uszczelniony zostanie system podatkowy w odpowiedzi na tworzone przez podatników struktury optymalizacyjne z wykorzystaniem spółek komandytowych.
5. Podatnicy, których przychody w roku poprzednim przekroczyły  

TARCZA ANTYKRYZYSOWA – PYTANIA I ODPOWIEDZI

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania o pomoc, jaka została skierowana do przedsiębiorców, pracowników, organizacji społecznych i instytucji oraz samorządów.

Na jaką pomoc mogę liczyć, żeby utrzymać działalność gospodarczą?
Przygotowano szereg rozwiązań dla przedsiębiorców, aby mogli zachować miejsca pracy i utrzymać płynność finansową. Przygotowane rozwiązania są dostosowane do indywidualnych potrzeb firm.
Przygotowane rozwiązania to między innymi:
• pokrycie przez państwo składek na ZUS przez 3 miesiące dla:
o mikrofirm, które zatrudniają do 9 pracowników (chodzi o składki za wszystkich pracowników);
o samozatrudnionych;
• świadczenie miesięczne w kwocie do około 2 tys. zł – dla zatrudnionych na umowy zlecenia lub o dzieło oraz samozatrudnionych;
• dofinansowanie wynagrodzeń pracowników i uelastycznienie czasu pracy – dla firm w kłopotach;
• ochronę konsumentów w zakresie nadmiernego wzrostu cen i innych nieuczciwych praktyk;
• czasowe zniesienie opłaty prolongacyjnej w należnościach skarbowych i ZUS-owskich;
• umożliwienie odliczenia od dochodu (przychodu) darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19;
• korzystniejsze zasady rozliczania straty;
• wsparcie firm transportowych przez ARP  

SEJM UCHWALIŁ PAKIET DOTYCZĄCY TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ

30 marca 2020 r. zajmie się nim Senat.

Tarcza Antykryzysowa przewiduje m.in.:
– zwolnienie mikrofirm do 9 osób ze składek do ZUS na 3 miesiące (marzec-maj) – zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby; skorzystać mogą także samozatrudnieni z przychodem do 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia, którzy opłacają składki tylko za siebie;
– świadczenie postojowe w kwocie do ok. 2 tys. zł – dla zleceniobiorców (umowa zlecenia, agencyjna, o dzieło) i samozatrudnionych o przychodzie poniżej 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia;
– dofinansowanie wynagrodzeń pracowników – do wysokości 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i uelastycznienie czasu pracy – dla firm w kłopotach;
– ochronę konsumentów w zakresie nadmiernego wzrostu cen i innych nieuczciwych praktyk;
– czasowe zniesienie opłaty prolongacyjnej przy odraczaniu lub rozkładaniu na raty należności skarbowych i składkowych (ZUS);
– umożliwienie odliczenia od dochodu (przychodu) darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19;
– korzystniejsze zasady rozliczania straty;
– wsparcie firm transportowych przez ARP w refinansowaniu umów leasingowych;
– dla branży turystycznej;
– umożliwienie sklepom  

TARCZA ANTYKRYZYSOWA – ROZWIĄZANIA ZAAKCEPTOWANE PRZEZ RZĄD

25 marca 2020r., rząd zaakceptował pakiet rozwiązań, który ma przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii koronawirusa. W dniu 27 marca pakiet jest procedowany w Sejmie.
Ochrona zatrudnienia i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu projektów ustaw, które składają się na Tarczę Antykryzysową.
Przewiduje on m.in.:
• pokrycie przez państwo składek na ZUS przez 3 miesiące dla:
o mikrofirm, które zatrudniają do 9 pracowników (chodzi o składki za wszystkich pracowników);
o samozatrudnionych;
• świadczenie miesięczne w kwocie do około 2 tys. zł – dla zatrudnionych na umowy zlecenia lub o dzieło oraz samozatrudnionych;
• dofinansowanie wynagrodzeń pracowników i uelastycznienie czasu pracy – dla firm w kłopotach.
• ochronę konsumentów w zakresie nadmiernego wzrostu cen i innych nieuczciwych praktyk;
• czasowe zniesienie opłaty prolongacyjnej w należnościach skarbowych i ZUS-owskich;
• umożliwienie odliczenia od dochodu (przychodu) darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19;
• korzystniejsze zasady rozliczania straty;
• wsparcie firm transportowych przez ARP w refinansowaniu umów leasingowych;
• ułatwienia dla branży turystycznej;
 

OPUBLIKOWANO ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE OBNIŻONYCH STAWEK VAT

Rozporządzenie Ministra Finansów ws. obniżonych do 8 proc., 5 proc. i 0 proc. stawek VAT opublikowano z
Dzienniku Ustaw z 2020 r.poz.527

Zerowa stawka obejmie czasowo, po spełnieniu określonych warunków, wyroby medyczne wykorzystywane do profilaktyki i walki ze skutkami koronawirusa.
Chodzi o rozporządzenie z 25 marca 2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych. Określa ono towary i usługi, dla których obniżono stawkę podatku od towarów i usług do wysokości 8 proc., 5 proc. oraz 0 proc., a także warunki stosowania każdej z obniżonych stawek.
Według rozporządzenia obniżona do 8 proc. stawka VAT obowiązuje, po spełnieniu określonych warunków, m.in. w odniesieniu do niektórych robót konserwacyjnych, niektórych składników nawozów i pasz, niektórych wyrobów higienicznych, części usług związanych z wyżywieniem, usług związanych z naprawą obuwia, odzieży, rowerów, usług fryzjerskich.
Obniżona do 5 proc. stawka VAT dotyczy tłuszczy złożonych z produktów roślinnych lub zwierzęcych (miksów) oraz wyrobów seropodobnych i  

OD 1 STYCZNIA 2020 R. PRZEDSIĘBIORCY I OSOBY FIZYCZNE NIE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Od początku 2020 r. podatnicy będą mogli wpłacać VAT, PIT i CIT do urzędu skarbowego wyłącznie na ich indywidualny rachunek podatkowy, tzw. mikrorachunek podatkowy. Obowiązek ten obejmie zarówno osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej jak i przedsiębiorców.

W związku z tym MF potwierdza, że jeżeli z rozliczenia rocznego za 2019 r. podatnikowi wyjdzie podatek do zapłaty trzeba go będzie uregulować również na swój mikrorachunek podatkowy.

Indywidualny rachunek podatkowy, tzw. mikrorachunek podatkowy, to nowe uproszczenie przygotowane przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową. Dzięki niemu podatnicy zyskają jeden, stały, indywidualny rachunek do wpłat podatków PIT, CIT i VAT.

Będą na niego musieli wpłacać również odsetki za zwłokę powstałe od zaległości podatkowych z tytułu PIT, CIT i VAT oraz koszty upomnienia. Podatki inne niż PIT, CIT i VAT trzeba będzie wpłacać na dotychczasowych zasadach, czyli na rachunki podatkowe urzędów skarbowych.

Numer mikrorachunku w każdej chwili można wygenerować na stronie podatki.gov.pl.

 

Aby sprawdzić swój numer mikrorachunku, wystarczy podać:

 

  • PESEL, jeśli podatnik  

31.10.2019 – MIKRORACHUNEK PODATKOWY OD 1 STYCZNIA

Ministerstwo Finansów informuje o udostępnieniu generatora mikrorachunków podatkowych.
–  Od 1 stycznia 2020 r. PIT, CIT i VAT zapłacisz do urzędu skarbowego wyłącznie za pomocą indywidualnego rachunku podatkowego (mikrorachunku podatkowego).
–  Swój numer mikrorachunku możesz sprawdzić już teraz w generatorze dostępnym na stronie podatki.gov.pl lub w dowolnym urzędzie skarbowym.
–  Wystarczy podać swój numer PESEL lub NIP.

„Indywidualny rachunek podatkowy, tak zwany mikrorachunek podatkowy, to nowe uproszczenie przygotowane przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową. Dzięki niemu od 1 stycznia 2020 r. podatnik będzie mieć swój jeden, stały, indywidualny rachunek, który będzie służyć do wpłat podatków PIT, CIT i VAT”.

Numer mikrorachunku w szybki i prosty sposób możesz wygenerować już dzisiaj w generatorze. Otrzymasz go również w dowolnym urzędzie skarbowym.
Wystarczy, że podasz:
a) swój PESEL, gdy jesteś osobą fizyczną lub
b) NIP w przypadku organizacji.

Numer nadawany jest każdemu podatnikowi i płatnikowi automatycznie – to znaczy, że nie wymaga składania żadnych wniosków do urzędu skarbowego.
Numer  

22.10.2019 – UWAGA WSZYSTKIE SPÓŁKI HANDLOWE – REJESTRUJ SIĘ W CRBR, BY UNIKNĄĆ KARY

 13 października 2019 roku, w wyniku wejścia w życie kolejnych przepisów ustawy o praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1115, z późn. zm.), zaczął działać Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych czyli system, w którym są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych, tj. osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych ma zwiększyć bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, zapewnić możliwość sprawdzania kontrahentów, ułatwić weryfikację struktur osób prawnych oraz usprawnić gromadzenie i przetwarzanie informacji o beneficjentach rzeczywistych spółek prawa handlowego.

Począwszy od 13.10.2019 roku każda spółka prawa handlowego, z wyjątkiem spółek partnerskich i publicznych spółek akcyjnych, jest zobowiązana do ujawniania w CRBR informacji o beneficjencie rzeczywistym w określonym ustawą terminie.

Także od tego dnia każdy przedsiębiorca może nieodpłatnie wystąpić z wnioskiem do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych i uzyskać z niego dane odnośnie beneficjenta rzeczywistego swoich kontrahentów.

 U W A G A!

Spółki prawa handlowego zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym przed