Limit zwolnienia podmiotowego z VAT do końca 2018 roku wynosi 150.000 zł

Zgodnie z art. 287 pkt 14 dyrektywy 2006/112/WE Polska jest upoważniona do przyznania zwolnienia z podatku od wartości dodanej (VAT) podatnikom, których roczny obrót nie przekracza równowartości 10.000 euro w walucie krajowej zgodnie z kursem wymiany w dniu przystąpienia.

W związku z tym Polska wystąpiła z wnioskiem o upoważnienie dotyczące dalszego przedłużenia (do końca 2018 r.) środka stanowiącego odstępstwo od art. 287 pkt 14 dyrektywy w celu dalszego stosowania zwolnienia z podatku VAT w odniesieniu do podatników, których roczny obrót nie przekracza równowartości 30.000 euro w walucie krajowej, zgodnie z kursem wymiany obowiązującym w dniu przystąpienia. Dzięki zastosowaniu tego środka podatnicy byliby w dalszym ciągu zwolnieni z niektórych lub wszystkich obowiązków związanych z VAT, o których mowa w rozdziałach 2-6 tytułu XI dyrektywy 2006/112/WE.

W dniu 14 lipca 2015 r. Rada Unii Europejskiej podjęła decyzję wykonawczą 2015/1173 zmieniającą decyzję 2009/790/WE upoważniającą Polskę do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 287 dyrektywy do 31 grudnia 2018 r.

ZATEM LIMIT ZWOLNIENIA PODMIOTOWEGO  

3.04.2014 r. – POJAZDY SAMOCHODOWE A PODATEK VAT

W zakładce „POBIERZ” opublikowałem najnowsze wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące zmian w zakresie odliczania VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi. Proszę zwrócić uwagę na istotne terminy m.in zgłoszenia do US umów leasingu zawartych przed 1.04.2014 roku i konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań technicznych dla niektórych pojazdów samochodowych.

16.10.2013 r. – Nowe informacje w zakładce POBIERZ

W zakładce POBIERZ dodałem informację o nowych wysokościach kar  z przepisów Kodeksu karnego skarbowego obowiązujące od 1 stycznia 2014 roku.  Ponadto w zakładce POBIERZ / TAX INFO umieściłem informację o nowych limitach podatkowych (VAT i PIT) obowiązujących od 1 stycznia 2014 roku.

27.08.2013 r. – Wyrok TK o nieujawnionych dochodach już ogłoszony

 

W Dzienniku Ustaw z 27 sierpnia 2013 r., pod poz. 985 opublikowany został wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 18 lipca 2013 r. (sygn. akt SK 18/09).

Trybunał Konstytucyjny podważył zgodność z konstytucją istotnej części przepisów ustawy o PIT oraz ordynacji podatkowej regulujących opodatkowanie dochodów z tzw. nieujawnionych źródeł przychodów.

Sędziowie  Trybunału nie zakwestionowali samej instytucji wymierzania podatku od dochodu z nieujawnionych źródeł (podkreślając, że ukrywanie zarobków przed skarbówką jest naganne i szkodliwe społecznie), ani też sankcyjnej 75-proc. stawki PIT, wskazali jednak liczne wady przepisów.

 Wyrok TK rozstrzygnął  trzy kwestie, w tym  dotyczącą  podstawy opodatkowania.

TK uznał za niezgodną z konstytucją m.in. definicję przychodu nieznajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzącego ze źródeł nieujawnionych.

TK uznał, że art. 20 ust. 3 ustawy PDOF, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 1998 r. do 31 grudnia 2006 r., jest niezgodny z art. 2 w związku z art. 64 ust. 1 Konstytucji.

 Konsekwencją ogłoszenia wyroku jest możliwość  

17.02.2013 r. – ZADANIA KONTROLI SKARBOWEJ NA 2013 ROK

Resort finansów opublikował dokument określający zadania urzędów kontroli skarbowej na 2013 rok.

Zgodnie z opracowaniem MF „Zadania urzędów kontroli skarbowej na 2013 r.” UKS będzie koncentrować swoje działania na następujących zagadnieniach:

 

1. Rzetelność deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowość obliczania i wpłacania podatków, ze szczególnym uwzględnieniem:

a)      podatku akcyzowego (szczególnie w obrocie paliwami płynnymi),

b)      podatku od towarów i usług w obrocie wewnątrzwspólnotowym,

c)       oszustw w podatku od towarów i usług w obrocie krajowym,

d)      ujawniania i kontroli niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej,

e)     opodatkowania podatkiem dochodowym przychodów z nieujawnionych żródeł,

f)        uzyskiwania przychodów z działalności gospodarczej prowadzonej z wykorzystaniem Internetu.

2. Celowość i zgodność z prawem wykorzystania środków publicznych oraz gospodarowania mieniem Skarbu Państwa.

3. Prowadzenie postępowań kontrolnych z wykorzystaniem technik informatycznych (e-kontrola).

4. Współdziałanie z innymi  

24.01.2013 r. – ZMIANY W PODATKU VAT OD DNIA 1.01.2013 R. – BROSZURY MF

Od dnia 1.01.2013 r. weszły w życie zmiany zarówno przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o VAT”, jak i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

Zmiany te wynikają przede wszystkim z:

1) ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz.U. poz. 1342), zwanej dalej „ustawą deregulacyjną”,

2) ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej,

3) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. poz. 1382),

4) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. poz. 1428),  

21.01.2013 – NOWE INFORMACJA W ZAKŁADCE „POBIERZ”

W zakładce POBIERZ dodałem nowe parametry dotyczące wysokości kar z Kodeksu karnego skarbowego obowiązujące w 2013 roku.

POBIERZ 

Ponadto w zakładce POBIERZ/TAX INFO  dodałem nowe wysokości składek ZUS i na ubezpieczenie zdrowotne dla prowadzących działalność gospodarczą w 2013 roku

POBIERZ 

oraz opis zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązujących od 1.01.2013 roku.

POBIERZ

21.11.2012 – W Dzienniku Ustaw poz. 1278 ukazała się nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W 2013 r. podatników czekają istotne zmiany w sposobie rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zmiany dotyczą:

1)     ulgi na dzieci (prorodzinnej),

2)     ulgi internetowej oraz

3)     uprawnienia do korzystania z 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców,

 

ULGA PRORODZINNA

Po zmianach w art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określającym wielkość ulgi prorodzinnej od 2013 r. będzie ona zależała od dwóch czynników: wielkości dochodów podatnika oraz liczby dzieci.

Jeśli podatnik opiekuje się jednym małoletnim dzieckiem wysokość ulgi wyniesie jak obecnie 1.112,04 zł rocznie, ale tylko w sytuacji gdy dochody podatnika nie przekroczą w roku podatkowym 56.000 zł. W stosunku do podatników pozostających przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim łączna kwota dochodu podatnika i jego małżonka pozwalająca na skorzystanie z ulgi nie będzie mogła przekroczyć w roku podatkowym 112.000 zł. Wyjątek dotyczy podatnika samotnie wychowującego małoletnie dziecko, do którego również stosuje się limit 112.000 zł.  

19.10.2012 r. – OSTATECZNY PROJEKT ZMIAN W VAT W SEJMIE

19.10.2012 r.  – OSTATECZNY PROJEKT ZMIAN W VAT W SEJMIE

 W dniu 16.10.2012 roku Rząd skierował ostateczny projekt zmian do ustawy o podatku od towarów i usług pod obrady Sejmu. Wraz z projektem ustawy Rząd przekazał także projekty nowych rozporządzeń wykonawczych do ustawy o VAT. 

Zmiany zawarte w projekcie ustawy zmieniającej ustawę o podatku VAT związane są przede wszystkim z koniecznością dostosowania przepisów ustawy do przepisów unijnych (implementacja 2 zmian do dyrektywy Rady  2006/112/WE, usunięciem niezgodności przepisów z prawem unijnym w zakresie stosowania obniżonej stawki VAT na niektóre towary, dostosowaniem przepisów do wyroków TSUE). Jednocześnie, w projekcie zmiany ustawy VAT proponuje się zmiany porządkujące w zakresie zwolnień od podatku, stawek podatkowych oraz szereg zmian upraszczających stosowanie przepisów dotyczących podatku VAT.

Zmiany te zostały szczegółowo omówione w uzasadnieniu do projektu i stanowią integralną część druku sejmowego nr 805 – link bezpośredni do druku 805 przedstawiam na końcu niniejszej informacji.

 Jednym z najważniejszych rozwiązań dla przepisów o  

4.10.2012 – ZMIANA LIMITÓW PODATKOWYCH na 2013 rok

LIMITY  PODATKOWE   w  2013 roku

Znane są już limity dla potrzeb podatku VAT i podatku dochodowego obowiązujące w 2013 roku m.in. limit jednorazowej (ekspresowej) amortyzacji.

Uprawnienia do skorzystania z ekspresowej amortyzacji określone są w ustawach o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 22k ust. 7-13) i od osób prawnych (art. 16k ust. 7-13).

W oparciu o wskazane przepisy istnieje możliwość dokonywania jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym zostały one wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

W grupie uprawnionych do jednorazowej amortyzacji znajdują się podatnicy rozpoczynający w roku podatkowym działalność gospodarczą oraz mali podatnicy. Małym podatnikiem jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000