Limit zwolnienia podmiotowego z VAT do końca 2018 roku wynosi 150.000 zł

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 287 pkt 14 dyrektywy 2006/112/WE Polska jest upoważniona do przyznania zwolnienia z podatku od wartości dodanej (VAT) podatnikom, których roczny obrót nie przekracza równowartości 10.000 euro w walucie krajowej zgodnie z kursem wymiany w dniu przystąpienia.

W związku z tym Polska wystąpiła z wnioskiem o upoważnienie dotyczące dalszego przedłużenia (do końca 2018 r.) środka stanowiącego odstępstwo od art. 287 pkt 14 dyrektywy w celu dalszego stosowania zwolnienia z podatku VAT w odniesieniu do podatników, których roczny obrót nie przekracza równowartości 30.000 euro w walucie krajowej, zgodnie z kursem wymiany obowiązującym w dniu przystąpienia. Dzięki zastosowaniu tego środka podatnicy byliby w dalszym ciągu zwolnieni z niektórych lub wszystkich obowiązków związanych z VAT, o których mowa w rozdziałach 2-6 tytułu XI dyrektywy 2006/112/WE.

W dniu 14 lipca 2015 r. Rada Unii Europejskiej podjęła decyzję wykonawczą 2015/1173 zmieniającą decyzję 2009/790/WE upoważniającą Polskę do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 287 dyrektywy do 31 grudnia 2018 r.

ZATEM LIMIT ZWOLNIENIA PODMIOTOWEGO Z VAT POZOSTAJE NIEZMIENIONY DO KOŃCA 2018 roku i WYNOSI 150.000 zł.