21.11.2012 – W Dzienniku Ustaw poz. 1278 ukazała się nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Print Friendly, PDF & Email

W 2013 r. podatników czekają istotne zmiany w sposobie rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zmiany dotyczą:

1)     ulgi na dzieci (prorodzinnej),

2)     ulgi internetowej oraz

3)     uprawnienia do korzystania z 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców,

 

ULGA PRORODZINNA

Po zmianach w art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określającym wielkość ulgi prorodzinnej od 2013 r. będzie ona zależała od dwóch czynników: wielkości dochodów podatnika oraz liczby dzieci.

Jeśli podatnik opiekuje się jednym małoletnim dzieckiem wysokość ulgi wyniesie jak obecnie 1.112,04 zł rocznie, ale tylko w sytuacji gdy dochody podatnika nie przekroczą w roku podatkowym 56.000 zł. W stosunku do podatników pozostających przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim łączna kwota dochodu podatnika i jego małżonka pozwalająca na skorzystanie z ulgi nie będzie mogła przekroczyć w roku podatkowym 112.000 zł. Wyjątek dotyczy podatnika samotnie wychowującego małoletnie dziecko, do którego również stosuje się limit 112.000 zł.

Przy dwojgu małoletnich dzieci  kwota ulgi na każde małoletnie dziecko wyniesie 92,67 zł miesięcznie, co rocznie da 1.112,04 zł na każde dziecko  (ulga nie będzie uzależniona od dochodów podatnika).

Także przy większej liczbie dzieci prawo do ulgi nie zależy od dochodu i wzrasta przy każdym kolejnym dziecku.

Przy trojgu i więcej potomstwa – ulga miesięczna to:

a)     1/6 kwoty zmniejszającej podatek na pierwsze i drugie dziecko, czyli 92,67 zł (rocznie to 1112,04 zł)

b)     1/4 kwoty zmniejszającej podatek, na trzecie dziecko, czyli 139,01 zł (rocznie to 1668,12 zł)

c)      1/3 kwoty zmniejszającej podatek, na czwarte i każde kolejne dziecko, czyli 185,34 zł (rocznie to 2224,08 zł).

Różnice w uldze prorodzinnej w 2013 roku w stosunku do obecnie obowiązującej przedstawia poniższa tabela.

LICZBA DZIECI

2012

2013

RÓŻNICA

1 dziecko(dochód powyżej 112.000 zł)

1.112,04 zł

0 zł

-1.112,04 zł

1 dziecko(dochód poniżej 112.000 zł)

1.112,04 zł

1.112,04 zł

 

0 zł

2 dzieci

2.224,08 zł

2.224,08 zł

0 zł

3 dzieci

3.336,12 zł

3.892,14 zł

556,02 zł

4 dzieci

4.448,16 zł

6.116,22 zł

1.668,06 zł

5 dzieci

5.560,20 zł

8.340,30 zł

2.780,10 zł

 

ULGA INTERNETOWA

Ulga przysługiwać będzie tym podatnikom, którzy do tej pory z ulgi jeszcze nie korzystali.

Z ulgi internetowej będzie można skorzystać tylko przez dwa kolejno następujące po sobie lata, ale tylko w sytuacji, gdy podatnik nie korzystał z tego przywileju lub po raz pierwszy skorzysta w rozliczeniu za 2012 r. Podatnik, który skorzysta z odliczenia w zeznaniu podatkowym składanym za 2012 r., z ulgi będzie mógł skorzystać jeszcze tylko przy rozliczeniu PIT za rok 2013.

ZRYCZAŁTOWANE  KOSZTY  DLA  TWÓRCÓW

Prawo do zastosowania zryczałtowanych 50 % kosztów uzyskania przychodów zostanie kwotowo ograniczone – do 42 764 zł. Przy tym jednak nadal będzie przysługiwać prawo do odliczenia kosztów faktycznie poniesionych.

W przyjętej ustawie wprowadzono roczny limit w zakresie stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów, który wyniesie 1/2 kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, tj. 42 764 zł. Należy mieć na uwadze, że powyższy limit będzie dotyczyć łącznych dochodów, do których mają zastosowanie 50% koszty uzyskania przychodów, osiągniętych w roku podatkowym zarówno w ramach stosunku pracy, jak i umów cywilnoprawnych.

W praktyce oznacza to, że od 2013 r. podatnik uzyskujący przychody z tych tytułów będzie mógł w ramach kosztów uzyskania przychodów uwzględnić maksymalnie kwotę 42.764 zł, co oznacza, że 50% koszty uzyskania przychodów nie będą miały zastosowania do przychodów (po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne) w wysokości przekraczającej kwotę 85.528 zł.

Dalej jednak będzie obowiązywała zasada, że jeżeli artysta lub twórca udowodni, że faktyczne koszty uzyskania przychodu są wyższe od ryczałtowych to zostaną one uwzględnione w podanej przez niego kwocie.

Obowiązek pilnowania tego limitu należy do podatników (twórców). Podatnik może złożyć płatnikowi oświadczenie o rezygnacji ze stosowania 50 %  kosztów uzyskania przychodów w dowolnym momencie roku podatkowego, po przekroczeniu limitu.

 Link do tekstu:

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2012/1278/1