27.08.2013 r. – Wyrok TK o nieujawnionych dochodach już ogłoszony

Print Friendly, PDF & Email

 

W Dzienniku Ustaw z 27 sierpnia 2013 r., pod poz. 985 opublikowany został wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 18 lipca 2013 r. (sygn. akt SK 18/09).

Trybunał Konstytucyjny podważył zgodność z konstytucją istotnej części przepisów ustawy o PIT oraz ordynacji podatkowej regulujących opodatkowanie dochodów z tzw. nieujawnionych źródeł przychodów.

Sędziowie  Trybunału nie zakwestionowali samej instytucji wymierzania podatku od dochodu z nieujawnionych źródeł (podkreślając, że ukrywanie zarobków przed skarbówką jest naganne i szkodliwe społecznie), ani też sankcyjnej 75-proc. stawki PIT, wskazali jednak liczne wady przepisów.

 Wyrok TK rozstrzygnął  trzy kwestie, w tym  dotyczącą  podstawy opodatkowania.

TK uznał za niezgodną z konstytucją m.in. definicję przychodu nieznajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzącego ze źródeł nieujawnionych.

TK uznał, że art. 20 ust. 3 ustawy PDOF, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 1998 r. do 31 grudnia 2006 r., jest niezgodny z art. 2 w związku z art. 64 ust. 1 Konstytucji.

 Konsekwencją ogłoszenia wyroku jest możliwość składania wniosku o wznowienie postępowania, ponieważ wydane na podstawie tego przepisu decyzje wymierzające 75%  podatek za wspomniany okres od 1998 do 2006 roku  utracą swoją podstawę prawną, co powinno skutkować ich uchyleniem.

W sprawach już zakończonych ostateczną decyzją podatnikom przysługuje prawo do wznowienia postępowania podatkowego. 

Samoistną podstawę prawną wznowienia postępowania stanowi w tym przypadku art. 240 § 1 pkt 8 Ordynacji podatkowej.

Żądanie wznowienia postępowania kieruje się do organu, który wydał w sprawie decyzję w ostatniej instancji (art. 244 § 1 Ordynacji podatkowej).

Organ, do którego skierowano żądanie, powinien po przeprowadzeniu wznowionego postępowania uchylić w całości lub w części decyzję dotychczasową i w tym zakresie orzec co do istoty sprawy lub umorzyć postępowanie w sprawie (art. 245 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej).

W toczących się jeszcze postępowaniach omawiany wyrok Trybunału Konstytucyjnego powinien zostać uwzględniony z urzędu przez organy i sądy.

 U W A G A

Stosowny wniosek trzeba złożyć w terminie miesiąca od publikacji orzeczenia w Dzienniku Ustaw tj. do dnia 27 września 2013 roku.