BIAŁA LISTA PODATNIKÓW VAT JUŻ DOSTĘPNA

BIAŁA LISTA PODATNIKÓW VAT JUŻ DOSTĘPNA

Resort finansów udostępnił tzw. białą listę podatników VAT. Po wprowadzeniu przykładowo NIP kontrahenta, dowiemy się czy jest on czynnym podatnikiem VAT, jaki jest jego REGON, KRS (gdy został nadany), adres czy numer rachunku bankowego.
Fiskus wymusi też wpłaty za zakupy na zgłoszone mu rachunki bankowe – pod groźbą pozbawienia kosztów podatkowych.
Wykaz podatników VAT udostępniony jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie resortu finansów. Dostęp do niego możliwy jest także za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Link do bazy:

BIAŁA LISTA PODATNIKÓW_od 1.09.19

Umożliwia on sprawdzenie powyższych informacji na dany dzień (a nie tylko na chwilę bieżącą) – nie wcześniej niż w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym podmiot jest sprawdzany.
Dane podmiotu są sprawdzane wg stanu na wybrany dzień z wyjątkiem nazwy, imienia i nazwiska, NIP, REGON i statusu podmiotu – te są udostępniane wg stanu na dzień sprawdzenia.
Informacje te oczywiście można wydrukować bądź zapisać na  

Oświadczenie od zatrudnionych, którzy ewidencjonują nasz obrót na kasie fiskalnej

Od 1 maja 2019 r. przedsiębiorca musi zapoznawać zatrudniane osoby, zanim rozpoczną u niego ewidencję na kasie, o zasadach jej prowadzenia. Następnie pracownik musi złożyć oświadczenie, że zapoznał się z tymi zasadami.

W przypadku osób, które prowadziły taką ewidencję przed 1 maja br., oświadczenie trzeba pobrać do 31 maja 2019 r., wcześniej informując je o zasadach prowadzenia ewidencji.

Wzór takiej informacji oraz oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia w sprawie kas.

Każdy przedsiębiorca, który ewidencjonuje sprzedaż na kasie przy pomocy zatrudnionych osób, musi przed rozpoczęciem ewidencjonowania poinformować je o podstawowych zasadach tej ewidencji i pobrać oświadczenie. Informacja obejmuje podstawowe zasady prowadzenia ewidencji i wystawiania paragonu fiskalnego oraz skutki ich nieprzestrzegania (§ 6 ust. 3-6 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących). Wzór takiej informacji został określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących.

Obowiązek ten dotyczy podatników bez względu na sposób i formę powierzenia zatrudnionej osobie prowadzenia ewidencji.

 Uwaga

Obowiązek informowania i pobierania oświadczeń dotyczy każdej osoby  

JEDNA BAZA PODATNIKÓW VAT UMOŻLIWI FIRMOM WERYFIKACJĘ INFORMACJI O KONTRAHENTACH

Stworzenie jednej elektronicznej bazy podatników VAT, dzięki której firmy będą miały możliwość weryfikacji informacji o swoich kontrahentach – zakłada uchwalona przez Sejm nowela ustawy o podatku od towarów i usług. Dostęp do wykazu będzie bezpłatny.

Główną zmianą jaką wprowadzi nowela ustawy o VAT i innych ustaw, jest stworzenie jednej bazy podatników VAT, mającej pozwolić przedsiębiorcom weryfikację swoich kontrahentów. Według autorów, czyli resortu finansów, nowe przepisy pozwolą na uszczelnienie systemu podatku od towarów i usług oraz zminimalizowanie ryzyka nieświadomego udziału w karuzelach VAT-owskich. Dostęp do bazy będzie bezpłatny.

Zgodnie z nowelą wykaz podmiotów w odniesieniu, do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji albo które wykreślił z rejestru jako podatników VAT oraz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT (w tym podmiotów, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona), w formie elektronicznej będzie prowadził szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

Wykaz będzie dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Finansów i będzie aktualizowany na bieżąco tzn. każdy dzień roboczy, raz na dobę.

Nowe przepisy przewidują, że  

ZASADY STOSOWANIA STAWKI CIT 9% w 2019 r.

Od 2019 obowiązuje obniżona do 9% stawka CIT, mająca zastosowanie do przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych. Podatnicy kontynuujący działalność mogą z niej skorzystać jedynie wówczas, gdy ich przychody – zarówno za rok ubiegły, jak i za bieżący – mieszczą się w limicie 1,2 mln euro. Choć limit w euro jest identyczny dla obu lat, chodzi o różne kwoty w złotych, a dodatkowo pod uwagę należy brać dwa inaczej ustalane przychody.

Po pierwsze do przeliczenia limitu na złote należy przyjąć 2 różne kursy euro. Przychody z roku ubiegłego (2018) nieprzekraczające limitu 1,2 mln euro oznaczają, że podatnik ma status małego podatnika – a tylko podatnicy mali oraz rozpoczynający działalność mogą skorzystać z obniżonej do 9% stawki CIT. Przeliczenie kwot w euro na złote następuje wg średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego w zaokrągleniu do 1 tys. zł (art. 4a pkt 10 ustawy PDOP).

Tak więc od 2019 stawka CIT 9% może  

MINISTERSTWA O TZW. „ULDZE NA START”

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii i Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i ZUS zamieściły na stronie:

https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5539,10176,zasady-korzystania-z-tzw-ulgi-na-start.html  

wyjaśnienie dotyczące ulgi na start – cytuję:

Zasady korzystania z tzw. ulgi na start

27-08-2018

W związku z pojawiającymi się w mediach informacjami dotyczącymi zawierania umów z przedsiębiorcami korzystającymi z tzw. ulgi na start, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych, wyjaśniają, że zleceniodawcy nie mają obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne za kontrahentów, którzy korzystają z ulgi na start.

Zgodnie z Prawem przedsiębiorców, w okresie korzystania z ulgi na start przedsiębiorcy nie podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Dotyczy to świadczenia usług i realizowania zleceń w ramach tej działalności.

W czasie korzystania z ulgi na start zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych z tytułu prowadzonej działalności ma charakter dobrowolny i następuje na wniosek przedsiębiorcy. Szczegółowe informacje na temat zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym są dostępne na stronie internetowej ZUS.

 U W  

POZORNA ULGA NA START, GDYŻ ZUS BĘDZIE ŚCIĄGAŁ SKŁADKI OD NABYWCY

Odział ZUS w Gdańsku w dniu 24 lipca 2018 r. wydał decyzję nr 285 (DI/100000/43/822/2018).

Decyzja odnosi się do zapytania przedsiębiorcy, który chciał skorzystać z usług kontrahentów, pobierających m.in. ulgę na start.

Ów przedsiębiorca chciał się upewnić, że może im wypłacać należności bez obowiązku odprowadzania składek ZUS.

ZUS odpowiedział, że osoby, które korzystają z „ulgi na start”, mimo że są pełnoprawnymi przedsiębiorcami, widnieją w CEIDG, mają nadany NIP i REGON… nie są przedsiębiorcami Spowodowane jest to brzmieniem artykułu 8 ust. 6a Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność nie uważa się w rozumieniu niniejszej ustawy osoby fizycznej, o której mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.

Powołanie do życia wspomnianego artykułu miało miejsce w tym samym akcie prawnym, który odpowiada za wprowadzenie do polskiego systemu prawnego „ulgi na start”.

Ustawodawca spowodował, że przedsiębiorcy korzystający z „ulgi na start” nie są w świetle przepisów o ubezpieczeniach społecznych przedsiębiorcami.

Cytuję:  

STOSOWANIE MECHANIZMU PODZIELONEJ PŁATNOŚCI (MPP)

Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienie podatkowe z 29 czerwca 2018 r. „STOSOWANIE MECHANIZMU PODZIELONEJ PŁATNOŚCI (MPP)”

Ogólne wyjaśnienia przepisów prawa podatkowego dotyczące stosowania tych przepisów (objaśnienia podatkowe) wydawane na podstawie art. 14a § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 14n § 4 pkt 1 ww. ustawy zastosowanie się przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym do objaśnień podatkowych powoduje objęcie go ochroną przewidzianą w art. 14k – 14m tej ustawy.

W zakładce POBIERZ pełny tekst objaśnień podatkowych w zakresie MPP

MF O OGRANICZENIU KOSZTÓW NIEKTÓRYCH USŁUG

MF O OGRANICZENIU KOSZTÓW NIEKTÓRYCH USŁUG

Ministerstwo Finansów opublikowało wyjaśnienie dotyczące wysokości kosztów uzyskania przychodów związanych z nabyciem niektórych usług i praw  wg  nowego (od. 1.01.2018 r.) art 15e.  ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Istota nowego art. 15e polega na ograniczeniu wysokości kosztów uzyskania przychodów ponoszonych przez podatnika na nabycie określonych usług niematerialnych i praw.

Szczegółowe omówienie tych zagadnień zawarte jest pliku, które opublikowałem w zakładce „POBIERZ”:

OGRANICZENIE KUP wg art. 15e PDOP_MF

w treści którego omówione są kategorie usług objętych  i nieobjętych przepisami art. 15e  ustawy oraz koszty usług bezpośrednio związanych – art. 15e ust. 11.

 

Składanie sprawozdań finansowych za 2017 r. tylko elektronicznie

Ustawa z 26.01.2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 398 – dalej ustawa nowelizująca KRS) wprowadziła obowiązek składania sprawozdań finansowych do KRS za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (art. 38 ust. 2 ustawy z 26.01.2018 r.).

W okresie od 15 marca 2018 r. do 30 września 2018 r. sprawozdania finansowe za 2017 r., należy:

  1. sporządzić sprawozdanie finansowe w sposób tradycyjny (papierowo),
  2. po podpisaniu sprawozdania finansowego zeskanować je,
  3. podpisać tę kopię zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy nowelizującej KRS, a więc opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,

W systemie ePUAP podpisać może jedna osoba fizyczna, której numer PESEL jest ujawniony w KRS (wpisana jako członek Zarządu, wspólnik uprawniony do reprezentowania spółki osobowej, syndyk albo likwidator),

  1. skany sprawozdania finansowego przesłać poprzez udostępniony przez Ministra Sprawiedliwości system teleinformatyczny do repozytorium dokumentów finansowych.

System taki został udostępniony przez Ministra Sprawiedliwości na specjalnie temu dedykowanej stronie internetowej (https://ekrs.ms.gov.pl/  

Na stronie MF nowa wyszukiwarka, która pomoże dowieść podatnikom VAT, że dochowały należytej staranności w VAT.

Na stronie Ministerstwa Finansów pojawiły się nowe wykazy, które pomogą dowieść uczciwym podmiotom, że dochowały należytej staranności w VAT.

Teraz na stronach MF można szukać:

  1. podatników, którym odmówiono rejestracji (nie zawiadamiając ich o tym),
  2. skreślonych z rejestru,
  3. przywróconych do rejestru.

Wykazy podmiotów niezarejestrowanych, wykreślonych lub przywróconych do rejestru jako podatnicy VAT ułatwiają przedsiębiorcom weryfikację rzetelności ich kontrahentów.
Wykazy zawierają informacje przydatne dla podatników VAT, co wraz z możliwością ich przeszukiwania usprawnia ocenę aktualnych i potencjalnych kontrahentów oraz minimalizuje ryzyko nieświadomego udziału w karuzelach VAT. Oznacza to duże wsparcie dla przedsiębiorców w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych.
Wykazy są prowadzone na podstawie art. 96b ust. 1 ustawy o VAT ( j.t. Dz. U. z 2017 roku z ostatnią zmianą Dz. U. z 2018 r.,poz.86)

Rodzaje wykazów

Wykazy zawierają następujące listy podmiotów:

  1. dla których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji (zgodnie z art. 96 ust. 4a)
  2. które zostały wykreślone przez naczelnika urzędu skarbowego z rejestru jako podatnicy VAT (zgodnie z art. 96 ust.