ZASADY STOSOWANIA STAWKI CIT 9% w 2019 r.

Print Friendly, PDF & Email

Od 2019 obowiązuje obniżona do 9% stawka CIT, mająca zastosowanie do przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych. Podatnicy kontynuujący działalność mogą z niej skorzystać jedynie wówczas, gdy ich przychody – zarówno za rok ubiegły, jak i za bieżący – mieszczą się w limicie 1,2 mln euro. Choć limit w euro jest identyczny dla obu lat, chodzi o różne kwoty w złotych, a dodatkowo pod uwagę należy brać dwa inaczej ustalane przychody.

Po pierwsze do przeliczenia limitu na złote należy przyjąć 2 różne kursy euro. Przychody z roku ubiegłego (2018) nieprzekraczające limitu 1,2 mln euro oznaczają, że podatnik ma status małego podatnika – a tylko podatnicy mali oraz rozpoczynający działalność mogą skorzystać z obniżonej do 9% stawki CIT. Przeliczenie kwot w euro na złote następuje wg średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego w zaokrągleniu do 1 tys. zł (art. 4a pkt 10 ustawy PDOP).

Tak więc od 2019 stawka CIT 9% może być stosowana przez podatnika, którego przychody w poprzednim roku podatkowym (2018 – jeśli rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym) nie przekroczyły 5 135 000 zł (kurs średni euro z 1.10.2018 wyniósł 4,2795 zł).

Ponadto przychody takiego podatnika osiągnięte w roku podatkowym (2019) nie mogą przekroczy równowartości 1,2 mln euro przeliczonej wg średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1 tys. zł (art. 19 ust. 1 pkt 2 updop), a zatem musza zmieścić się w limicie 5 162 000 zł (kurs średni euro z 2.01.2019 wyniósł 4,3016 zł).

Po drugie dla celów ustalenia statusu małego podatnika bierze się pod uwagę ubiegłoroczne „przychody ze sprzedaży wraz z należnym VAT” (a więc w kwocie brutto). Updop nie definiuje pojęcia „przychodów ze sprzedaży”, a jego interpretacja budzi spore wątpliwości. Z wyjaśnień organów podatkowych wynika m.in., że nie są w tej kwocie uwzględniane otrzymane dywidendy ani przychody ze zbycia udziałów w spółce z o.o., a u podatników, których sprzedaż objęta jest odwrotnym obciążeniem VAT, do przychodów należy doliczyć VAT rozliczany przez kontrahenta.

Z kolei licząc, czy w trakcie 2019 nie został przekroczony limit 1,2 mln euro (5 162 000 zł), bierze się pod uwagę „przychody osiągnięte w roku podatkowym” – a więc wszelkie przychody w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – w kwocie netto (bez VAT, który podlega odliczeniu).

Jak potwierdziło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie miesięcznika „Rachunkowość”, mimo że 9% stawka dotyczy wyłącznie przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych, w celu ustalenia, czy bieżące przychody mieszczą się w limicie 1,2 mln euro, sumuje się przychody z obu źródeł przychodów wyodrębnionych na gruncie CIT. Uwzględnia się więc także dywidendy i przychody ze zbycia udziałów (oraz wszelkie inne przychody z zysków kapitałowych).

https://rachunkowosc.com.pl