BIAŁA LISTA PODATNIKÓW VAT JUŻ DOSTĘPNA

Print Friendly, PDF & Email

BIAŁA LISTA PODATNIKÓW VAT JUŻ DOSTĘPNA

Resort finansów udostępnił tzw. białą listę podatników VAT. Po wprowadzeniu przykładowo NIP kontrahenta, dowiemy się czy jest on czynnym podatnikiem VAT, jaki jest jego REGON, KRS (gdy został nadany), adres czy numer rachunku bankowego.
Fiskus wymusi też wpłaty za zakupy na zgłoszone mu rachunki bankowe – pod groźbą pozbawienia kosztów podatkowych.
Wykaz podatników VAT udostępniony jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie resortu finansów. Dostęp do niego możliwy jest także za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Link do bazy:

BIAŁA LISTA PODATNIKÓW_od 1.09.19

Umożliwia on sprawdzenie powyższych informacji na dany dzień (a nie tylko na chwilę bieżącą) – nie wcześniej niż w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym podmiot jest sprawdzany.
Dane podmiotu są sprawdzane wg stanu na wybrany dzień z wyjątkiem nazwy, imienia i nazwiska, NIP, REGON i statusu podmiotu – te są udostępniane wg stanu na dzień sprawdzenia.
Informacje te oczywiście można wydrukować bądź zapisać na dysku.

Wykaz jest aktualizowany w dni robocze, raz na dobę. Szef KAS wykreśla podmiot z wykazu po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji podmiotu jako podatnika VAT albo wykreślił podmiot z rejestru jako podatnika VAT. Z urzędu lub na wniosek usuwa on też lub prostuje dane inne niż dane osobowe zawarte w wykazie niezgodne ze stanem rzeczywistym. Podmiot, którego dane zostały zawarte w wykazie, może złożyć do Szefa KAS wniosek o usunięcie lub sprostowanie danych innych niż dane osobowe niezgodnych ze stanem rzeczywistym wraz z uzasadnieniem.
Poza białą listą podatników VAT ustawa nowelizacyjna wprowadziła też istotne zmiany w zakresie podatku dochodowego.
Otóż zgodnie z nią zapłata kontrahentowi (będącemu czynnym podatnikiem VAT) należności o wartości przekraczającej 15.000 zł musi następować na rachunek bankowy zgłoszony fiskusowi (a dostępny w opublikowanej bazie).
W przypadku zapłaty na inny rachunek niż wskazany w wykazie podatników VAT, podatnik nie będzie miał możliwości ujęcia takiego wydatku w kosztach podatkowych.
Ograniczenie to będzie obowiązywało od początku 2020 roku