22.10.2019 – UWAGA WSZYSTKIE SPÓŁKI HANDLOWE – REJESTRUJ SIĘ W CRBR, BY UNIKNĄĆ KARY

Print Friendly, PDF & Email

 13 października 2019 roku, w wyniku wejścia w życie kolejnych przepisów ustawy o praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1115, z późn. zm.), zaczął działać Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych czyli system, w którym są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych, tj. osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych ma zwiększyć bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, zapewnić możliwość sprawdzania kontrahentów, ułatwić weryfikację struktur osób prawnych oraz usprawnić gromadzenie i przetwarzanie informacji o beneficjentach rzeczywistych spółek prawa handlowego.

Począwszy od 13.10.2019 roku każda spółka prawa handlowego, z wyjątkiem spółek partnerskich i publicznych spółek akcyjnych, jest zobowiązana do ujawniania w CRBR informacji o beneficjencie rzeczywistym w określonym ustawą terminie.

Także od tego dnia każdy przedsiębiorca może nieodpłatnie wystąpić z wnioskiem do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych i uzyskać z niego dane odnośnie beneficjenta rzeczywistego swoich kontrahentów.

 U W A G A!

Spółki prawa handlowego zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym przed 13.10.2019 roku zobowiązane są do dokonania zgłoszenia danych identyfikacyjnych spółek oraz danych beneficjenta rzeczywistego najpóźniej do 12 kwietnia 2020 roku.

Za niedochowanie tego terminu grozi kara pieniężna w wysokości do 1 mln złotych.

Centralny Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych funkcjonuje pod adresem: https://crbr.podatki.gov.pl.

Wszelkie techniczne i uzupełniające informacje dotyczące funkcjonowania systemu są natomiast publikowane na stronie Ministerstwa Finansów:

(https://www.gov.pl/web/finanse/centralny-rejestr-beneficjentow-rzeczywistych).

Osobą dokonującą zgłoszenia do CRBR w imieniu spółki może być jedynie osoba wpisana w KRS jako uprawniona do reprezentacji podmiotu. Zgłoszenia takiego nie może zatem dziś dokonać pełnomocnik.

Zgłoszenie podpisane powinno być zgodnie ze wskazanym w KRS sposobem reprezentacji, tj. w przypadku reprezentacji łącznej podpisy pod wnioskiem będą musieli złożyć wszyscy członkowie zarządu spółki.

Osoby dokonujące zgłoszenia składają ponadto oświadczenie o prawdziwości danych kierowanych do CRBR, biorąc tym samym na siebie odpowiedzialność za ich prawidłowość.

Obecnie zgłoszenia do CRBR można dokonać jedynie  za pomocą profilu zaufanego przez ePUAP.