Składanie sprawozdań finansowych za 2017 r. tylko elektronicznie

Print Friendly, PDF & Email

Ustawa z 26.01.2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 398 – dalej ustawa nowelizująca KRS) wprowadziła obowiązek składania sprawozdań finansowych do KRS za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (art. 38 ust. 2 ustawy z 26.01.2018 r.).

W okresie od 15 marca 2018 r. do 30 września 2018 r. sprawozdania finansowe za 2017 r., należy:

  1. sporządzić sprawozdanie finansowe w sposób tradycyjny (papierowo),
  2. po podpisaniu sprawozdania finansowego zeskanować je,
  3. podpisać tę kopię zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy nowelizującej KRS, a więc opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,

W systemie ePUAP podpisać może jedna osoba fizyczna, której numer PESEL jest ujawniony w KRS (wpisana jako członek Zarządu, wspólnik uprawniony do reprezentowania spółki osobowej, syndyk albo likwidator),

  1. skany sprawozdania finansowego przesłać poprzez udostępniony przez Ministra Sprawiedliwości system teleinformatyczny do repozytorium dokumentów finansowych.

System taki został udostępniony przez Ministra Sprawiedliwości na specjalnie temu dedykowanej stronie internetowej (https://ekrs.ms.gov.pl/ ).

Wymóg składania sprawozdania w formie elektronicznej  wiąże się z koniecznością założenia konta na stronie głównej portalu eKRS.

Składanie dokumentów finansowych w nowym trybie jest bezpłatne.

Wpisy nie podlegają opłacie za ogłoszenie w MSiG.

Szczegółowe instrukcje zakładania konta pod linkiem:

https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/rd/ 

i kliknij POMOC