7.05.2012 r. – SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH NIEWPROWADZONYCH DO EWIDENCJI NIE JEST PRZYCHODEM Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

W kolejnym (drugim)  wyroku,  Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 8.03.2012 roku – sygn. akt  II FSK 1545/10 (http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/55455BB1E6),  zmienił swoje stanowisko i orzekł, że nie można zaliczać do działalności gospodarczej przychodów ze sprzedaży tych składników majątku podatnika wykorzystywanych w działalności, które nie zostały ujęte w ewidencji środków trwałych.

Zdaniem NSA art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera dwie przesłanki uznania przychodu ze sprzedaży za przychód z działalności gospodarczej:

–     sprzedaż musi dotyczyć środka trwałego (przesłanka pierwsza),

–     który został ujęty w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (przesłanka druga).

Zatem, nie można uznać za wystarczający warunek do przypisania przychodu ze sprzedaży składnika mienia do źródła jakim jest działalność gospodarcza, jedynie samego faktu spełniania przez dany składnik warunków uzasadniających uznanie go za środek trwały.

Uznanie przez WSA w Gliwicach (kasacja dotyczyła tego wyroku WSA) za wystarczający  

6.03.2012 – „ZADANIA URZĘDÓW KONTROLI SKARBOWEJ W 2012 roku”

W zakładce POBIERZ zamieściłem wyciąg z dokumentu  sporządzonego przez Departament Kontroli Skarbowej Ministerstwa Finansów  p.t. „ZADANIA URZĘDÓW KONTROLI SKARBOWEJ  na 2012 rok”. Ponadto poniżej tego dokumentu zamieściłem „Plan kontroli UKS w Gdańsku na 2012 rok.  Nadal w planach kontroli przewiduje się kontrolę w zakresie m.in.;

– dochodów ze źródeł nieujawnionych i niezgłoszonych do opodatkowania,

– uzyskiwania przychodów z działalności gospodarczej prowadzonej z wykorzystaniem
Internetu.

5.03.2012 – Składki ZUS od kwietnia 2012 roku

W zakładce POBIERZ w zbiorach TAX INFO zamieściłem wykaz składek ZUS zmieniony od 1 kwietnia 2012 roku. Zmiana podyktowana jest zmianą wysokości składek na fundusz wypadkowy (m.in. dla firm zatrudniających do 9 osób).   

W przypadku płatników zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 pracowników wysokość składki będzie jednakowa i wyniesie od 1 kwietnia br. 1,93% (obecnie – 1,67%), czyli 50% najwyższej stopy procentowej (3,86%), ustalanej na dany rok składkowy dla grup działalności. Identyczna składka obowiązuje płatników, którzy nie podlegają wpisowi do rejestru REGON.

Innym zasadom podlegają płatnicy zgłaszający do ubezpieczenia co najmniej 10 ubezpieczonych. W tym wypadku stosowany jest podział według rodzaju pracy oraz stopnia ryzyka (łącznie 64 grupy działalności i 14 kategorii ryzyka). W porównaniu do stanu obecnego te same stopy procentowe zachowają 22 grupy działalności. Wzrost stopy dotyczy 14 grup, a obniżenie 28 grup.

Płatnicy składający w ciągu ostatnich trzech lat ZUS IWA będą podlegać stawce wyliczanej bezpośrednio przez ZUS – na podstawie stóp procentowych  

15.12.2011 KOMUNIKAT MINISTERSTWA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA i GM O ZMIANACH W DZIAŁALNOŚCI PRZEWOŹNIKÓW

Z dniem 4 grudnia 2011 r. zaczęły obowiązywać w Polsce przepisy trzech unijnych rozporządzeń, zwanych potocznie pakietem drogowym.

Do czasu znowelizowania przepisów ustawy o transporcie drogowym ocena warunków dotyczących siedziby i bazy eksploatacyjnej oraz warunków w zakresie posiadania dobrej reputacji odbywać się będzie na podstawie oświadczenia składanego przez przedsiębiorcę.

Natomiast ocena w zakresie kryterium dotyczącego posiadania zdolności finansowej będzie realizowana na podstawie:

  1. rocznych sprawozdań finansowych poświadczonych przez biegłego rewidenta, 
  2. gwarancji ubezpieczeniowej udzielonej przez firmę ubezpieczeniową, bank bądź instytucję finansową (art. 7 rozporządzenia PE i Rady 1071/2009/WE).

 

Komunikat Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej został zamieszczony na stronie internetowej ministerstwa: http://www.transport.gov.pl/2-48203f1e24e2f-1794823-p_1.htm

 

Pełna treść komunikatu – poniżej.

Komunikat ws. stosowania od 4.12.2011 r. rozporządzeń UE w zakresie dostępu do zawodu przewoźnika drogowego oraz zasad wykonywania przewozów drogowych osób i rzeczy

 

02.12.2011

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej informuje, że wszystkie licencje uprawniające do wykonywania krajowego i międzynarodowego transportu drogowego  

7.12.2011 – AKCYZA NA WYROBY WĘGLOWE – nowe obowiązki firm zużywających te wyroby

Od 2.01.2012 r. węgiel na opał i koks zostaną objęte akcyzą. Akcyzą będą objęte wyroby węglowe (węgiel kamienny i brunatny oraz koks) o przeznaczeniu opałowym.
Akcyzy nie będzie się płacić od węgla i koksu zużywanych przez gospodarstwa domowe, organy administracji publicznej, jednostki Sił Zbrojnych RP, podmioty systemu oświaty, żłobki i kluby dziecięce, podmioty lecznicze, jednostki organizacyjne pomocy publicznej oraz organizacje pożytku publicznego.
Zwolnienie obejmować będzie również węgiel i koks zużywane: w procesie produkcji energii elektrycznej, w procesie produkcji wyrobów energetycznych, do przewozu towarów i pasażerów koleją, do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej, w pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb oraz w leśnictwie, w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych, do redukcji chemicznej, przez zakłady energochłonne do celów opałowych oraz przez podmioty gospodarcze, w których wprowadzone zostały w życie systemy prowadzące do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

Podmioty mające siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju, dokonujące sprzedaży, dostawy wewnątrzwspólnotowej, nabycia wewnątrzwspólnotowego, importu lub eksportu wyrobów  

26.09.2011 r. – ZMIANY W PODATKU VAT DOTYCZĄCE WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

W Dzienniku Ustaw z dnia 22.09.2011r.  Nr 198, poz. 1174 opublikowano znowelizowane rozporządzenie MF w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku VAT. Zmiany weszły w życie zasadniczo z dniem 22.09.2011 roku, z wyjątkiem zmiany dotyczącej fakturowanie mediów m.in. przez wspólnoty mieszkaniowe.

Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia zwolnieniu z podatku VAT podlegają (zwolnienie obowiązuje z mocą wsteczna od 2.08.2011 r.) :

1) czynności związane z utrzymaniem lokali mieszkalnych, wykorzystywanych wyłącznie na cele mieszkaniowe, za które pobierane są opłaty, wykonywane przez wspólnotę mieszkaniową na rzecz właścicieli tych lokali, tworzących w określonej nieruchomości tę wspólnotę,

2) czynności wykonywane przez wspólnotę mieszkaniową lub właścicieli lokali mieszkalnych tworzących w określonej nieruchomości wspólnotę mieszkaniową, na rzecz osób używających na podstawie innego tytułu prawnego niż prawo własności lokale należące do właścicieli tworzących tę wspólnotę mieszkaniową, za które pobierane są opłaty niezależne od właściciela w rozumieniu ustawy z dnia 21.06. czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego lub opłaty pośrednie