15.09.2011r. – Płaca minimalna w 2012 r.

Płaca minimalna w 2012 r wyniesie 1.500 zł

W Dzienniku Ustaw nr 192 poz. 1141 ukazało się rozporządzenie RM z dnia 13.09.2011 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 20112 roku.

Od 1.01.2012 r. wynagrodzenie minimalne wynosić będzie 1500 zł

Zmian wysokości wynagrodzenia spowoduje wzrost kosztów zatrudnienia oraz wyższe składki na ZUS dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą.

W 2012 roku podstawa wymiaru składek ZUS dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą wzrośnie z 415,80 zł do 450 zł., co oznacza wzrost składek ZUS o 10,15  zł miesięcznie (w 2012 roku składka miesięczna wyniesie 133,39 zł).

Ponadto wzrosną następujące elementy wynagrodzenia:

1) dodatek do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej – 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za każdą godzinę takiej pracy,

2) wynagrodzenie dla pracownika za czas niewykonywania pracy, jeśli był on gotów do jej wykonywania, a przeszkody leżały po stronie pracodawcy (kwota nie niższa niż minimalne wynagrodzenie)

3) minimalna podstawa wymiaru zasiłków chorobowego, wyrównawczego, macierzyńskiego i  

30.08.2011 r. – jednolity tekst ustawy o podatku VAT

30.08.2011 r. – W Dzienniku Ustaw nr 177 poz. 1054 ogłoszony został tekst jednolity ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Tekst jednolity zawiera  24 dotychczasowe nowelizacje wynikające z przepisów ogłoszonych przed 29 lipca 2011 r.

23.08.2011 – NOWE FORMULARZE CELNE – od 12.09.2011 r.

NOWE FORMULARZE CELNE – od 12.09.2011 r.

Od 12.09.2011 r. podmioty uczestniczące w obrocie towarowym z krajami trzecimi powinny posługiwać się nowymi wzorami formularzy określonymi w Dz. U. nr 166 z 2011 r. poz. 955.

Nowe druki umożliwiają podanie numeru EORI (Economic Operators’ Registration and Identification  – Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych)

Ponadto w celu uproszczenia formalności celnych związanych z uzyskaniem pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej w nowo określonych formularzach ograniczono zakres informacji, które wnioskodawca jest zobowiązany podawać. Przedsiębiorca nie będzie musiał też składać załączników, gdy wynikające z nich informacje będą pozyskane z innych źródeł dostępnych dla organów.

Nowe wzory wniosków uwzględniają, także preferencje dla wnioskodawców posiadających świadectwo upoważnionego przedsiębiorcy (AEO). W rozporządzeniu określono nowy wzór formularza dla przedsiębiorców, którzy będą chcieli powiadomić organy celne o rozpoczęciu działalności w wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym.

Podstawa prawna

a) Rozporządzenie MF z 22.07. 2011 r. w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych

b) Rozporządzenie (EWG) nr 2454/93