21.11.2017 – WAŻNY WYROK TSUE DOT. ZASIEDLENIA WYBUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI

W odniesieniu do budynków wybudowanych i ulepszonych organy podatkowe wyrażały dotychczas jednolity pogląd, że do pierwszego zasiedlenia konieczne jest dokonanie czynności podlegającej opodatkowaniu (np. wynajęcie, wydzierżawienie).

TSUE w wyroku z dnia 16.11.2017 r. uznał, że pierwsze zasiedlenie nie musi być związane z czynnością opodatkowaną, gdyż takie stanowisko nie znajduje oparcia w treści przepisów Dyrektywy 2006/112/WE.TSUE.

Zatem, dostawa (sprzedaż, aport, przejęcie za długi  itp.)  zajętego do używania, ulepszonego budynku, po dwóch latach powinna być zwolniona z VAT.

 

Należy podkreślić, że orzeczenie TSUE (C-308/16 wyrok w sprawie Kozuba Premium Selection)  ma znaczenie nie tylko do przyszłych transakcji, ale może być podstawą do wznowienia postępowania zakończonego prawomocną decyzją.

 

Treść wyroku do pobrania w zakładce POBIERZ

 

JAK UNIKNĄĆ RYZYKA WSPÓŁPRACY Z NIEUCZCIWYM KONTRAHENTEM_MF

JAK UNIKNĄĆ RYZYKA WSPÓŁPRACY Z NIEUCZCIWYM KONTRAHENTEM_MF

 

W MF,  zakończył się pierwszy etap konsultacji w sprawie tzw. należytej staranności w VAT. Chodzi o wypracowanie listy dobrych praktyk, których spełnienie chroniłoby uczciwych przedsiębiorców nabywających towary w transakcjach krajowych. Dotyczą one w znacznym stopniu weryfikacji wiarygodności kontrahentów.

Dokument ma być przygotowany do końca października 2017 roku i ma przedstawiać konkretną listę działań praktycznych, które mogą podjąć, aby uchronić się od byciem wplątanym w karuzele VAT, wyłudzenia i inne przestępstwa skarbowe.

Ich spełnienie w momencie zawierania transakcji skutkowałoby brakiem podstaw do kwestionowania u podatników prawa do odliczenia podatku VAT w następstwie uznania, że podatnicy nie wiedzieli i nie mogli wiedzieć, że w ramach danej transakcji ich dostawca dopuścił się przestępstwa.

 

Tymczasem Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską nr 14059 wskazał jakie podstawowe czynności może dokonać przedsiębiorca przy weryfikacji kontrahenta.

Pismo to opublikowałem w zakładce POBIERZ.

Proszę się zapoznać.

 

2017-08-16 Stawki podatków i opłat lokalnych 2018

Stawki podatków i opłat lokalnych 2018

Monitor Polski z 2017 r., poz. 800              link: http://www.monitorpolski.gov.pl/MP/2017/800/1

Podatek od:

Stawka 2017 Stawka 2018 Wzrost 2017/2018
gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,89 zł 0,91 zł 0,02 zł
gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4,54 zł 4,63 zł 0,09 zł
gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,47 zł 0,48 zł 0,01 zł
budynków mieszkalnych 0,75 zł 0,77 zł 0,02 zł
budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 22,66 zł 23,10 zł 0,44 zł
budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10,59 zł 10,80 zł 0,21 zł
budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych  

Od 12.08.2017 r. obowiązuje nowy jednorazowy odpis amortyzacyjny do 100 tys. zł

Od 12.08.2017 r. obowiązuje nowy jednorazowy odpis amortyzacyjny do 100 tys. zł

W dniu 28 lipca 2017 r. opublikowana została ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. Ustaw poz. 1448), która pozwala przedsiębiorcom na dokonywanie corocznego jednorazowego rozliczenia nakładów poniesionych na środki trwałe – do wysokości 100 tys. zł.

Amortyzacja jednorazowa możliwa jest przy spełnieniu warunku wartości początkowej śodka trwałego min.10 tys. zł lub gdy łączna wartość początkowa co najmniej dwóch środków trwałych nabytych w roku podatkowym, wynosi co najmniej 10 tys. zł, a wartość początkowa każdego z nich przekracza 3 500 zł.

Nowe regulacje dotyczą  fabrycznie nowych środków trwałych zaliczonych do grupy 3–6 i 8 Klasyfikacji  Środków Trwałych nabytych w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Możliwość zastosowania nowych przepisów dotyczy nowych środków trwałych nabytych od 1 stycznia 2017 r. i  

16.05.2017 r. UCHWAŁA NSA KORZYSTNA DLA WDOWCÓW ZBYWAJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ

16.05.2017 r. UWAGA – UCHWAŁA NSA KORZYSTNA DLA WDOWCÓW ZBYWAJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ
W dniu 15 maja 2015 roku Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów podjął korzystną dla podatników uchwałę  o sygnaturze II FPS 2/17  (treść przedstawiam poniżej), z której wynika, że w przypadku zbycia nieruchomości nabytych przez współmałżonka w wyniku dziedziczenia, datą ich nabycia lub wybudowania, w rozumieniu tego przepisu art.10 ust. 1 pkt 8 ustawy PDOF,   jest dzień nabycia (wybudowania) tych nieruchomości i praw majątkowych do majątku wspólnego małżonków.

Urzędy skarbowe od lat uważały, że w takiej sytuacji bez PIT może zostać sprzedana tylko połowa domu (mieszkania).

Natomiast ze sprzedażą drugiej połowy, należącej wcześniej do zmarłego małżonka, trzeba poczekać kolejne pięć lat (chyba że wdowiec wydałby pieniądze na zakup innego domu lub mieszkania, czyli skorzystałby z dwuletniej ulgi mieszkaniowej).

Kto nie poczekał i nie zrealizował celu mieszkaniowego, musiał płacić 19-proc. PIT od dochodu ze sprzedaży połowy nieruchomości.

Wskazana wyżej uchwała NSA oznacza, że wdowcy, którzy  

6.06.2016 r. – Przełomowy wyrok TSUE w sprawie olejów opałowych

Przełomowy wyrok TSUE w sprawie  olejów opałowych

W dniu 2 czerwca 2016 roku w sprawie C‑418/14 mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, orzekł, iż:

Dyrektywę Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej, zmienioną dyrektywą Rady 2004/75/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r., oraz zasadę proporcjonalności należy interpretować w ten sposób, że:

– nie sprzeciwiają się one przepisom krajowym, na podstawie których sprzedawcy paliw są zobowiązani do złożenia w wyznaczonym terminie miesięcznego zestawienia oświadczeń nabywców, według których nabywane wyroby są przeznaczone do celów opałowych, oraz

sprzeciwiają się one przepisom krajowym, na mocy których w braku złożenia takiego zestawienia w wyznaczonym terminie, do sprzedanego paliwa stosowana jest stawka podatku akcyzowego przewidziana dla paliw silnikowych, podczas gdy zostało stwierdzone, że przeznaczenie tego produktu do celów opałowych nie budzi wątpliwości.

   

4.06.2016 – Od 2017 r. firmowe płatności powyżej 15 tys. zł, aby mogły być uznane za koszty uzyskania przychodów, muszą być realizowane tylko za pośrednictwem rachunku płatniczego.

Od 2017 r. firmowe płatności powyżej 15 tys. zł, aby mogły być uznane za koszty uzyskania przychodów, muszą być realizowane tylko za pośrednictwem rachunku płatniczego.

W Dzienniku Ustaw z 2016 roku pod poz. 780 opublikowano zmianę ustaw o podatku dochodowym oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wprowadzono zmiany, zgodnie z którymi dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 tys. zł.

Transakcje w walutach obcych będą przeliczane na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

 

Z kolei, zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnicy nie będą mogli zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego.  

20-08-2015 r. UKRYTE ZMIANY W PODATKACH OD 2016 ROKU

UKRYTE ZMIANY W PODATKACH OD 2016 ROKU

W Dzienniku Ustaw z 2015 roku poz. 1045 opublikowano ustawę z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw.

Wśród tych innych ustaw, przedmiotowa ustawa wprowadza zmiany m.in.:

­ w ustawie o podatku od spadków i darowizn,

­ w ustawie o podatku rolnym, o podatkach i opłatach lokalnych w tym podatku od nieruchomosci,

­ w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz

­ w ustawie o podatku leśnym.

Zmiany w tych ustawach wejdą w życie od 1 stycznia 2016 r.

Wg ustawodawcy (uzasadnienie do projektu) zmiany mają na celu m.in. uszczelnienie systemu podatkowego oraz rozstrzygnięcie niektórych kwestii budzących wątpliwości w praktyce.

Zmiany te jednak w praktyce spowodują zwiększenie obciążeń podatkowych dla centrów handlowych i biurowych, fabryk oraz dla właścicieli lokali w budynkach wielolokalowych w rezultacie objęcia opodatkowaniem części wspólnych budynków.

Utrudnione będzie także wyłączenie z opodatkowania podatkiem od nieruchomości obiektów w złym stanie technicznym, co spowoduje, że  

13-08-2015 DOBRA WIADOMOŚĆ DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH.

OD 1.01.2016 ROKU NIE BĘDZIE KOREKTY KOSZTÓW PRZY BRAKU ZAPŁATY.
Wynika to z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.

Od 1 stycznia 2013 r. do do końca 2015 roku obowiązują przepisy art. 24d ust. 1 ustawy o PDOF oraz art. 15b ust. 1 ustawy o PDOP z których wynika, że gdy termin płatności ustalony przez strony nie przekracza 60 dni, podatnik dokonuje zmniejszenia kosztów podatkowych, jeżeli nie ureguluje kwoty zobowiązania w ciągu 30 dni od daty upływu tego terminu. Korekty tej powinien dokonać w miesiącu, w którym upłynie wskazane przez ustawodawcę 30 dni.
Gdy natomiast termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, wówczas podatnik zobowiązany jest do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów z upływem 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów podatkowych, jeżeli w tym terminie nie zostanie ona uregulowana (art. 24d ust. 2 ustawy o PDOF oraz art. 15b ust. 2 ustawy o PDOP).
Powyższe uregulowania ustawowe,