20-08-2015 r. UKRYTE ZMIANY W PODATKACH OD 2016 ROKU

Print Friendly, PDF & Email

UKRYTE ZMIANY W PODATKACH OD 2016 ROKU

W Dzienniku Ustaw z 2015 roku poz. 1045 opublikowano ustawę z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw.

Wśród tych innych ustaw, przedmiotowa ustawa wprowadza zmiany m.in.:

­ w ustawie o podatku od spadków i darowizn,

­ w ustawie o podatku rolnym, o podatkach i opłatach lokalnych w tym podatku od nieruchomosci,

­ w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz

­ w ustawie o podatku leśnym.

Zmiany w tych ustawach wejdą w życie od 1 stycznia 2016 r.

Wg ustawodawcy (uzasadnienie do projektu) zmiany mają na celu m.in. uszczelnienie systemu podatkowego oraz rozstrzygnięcie niektórych kwestii budzących wątpliwości w praktyce.

Zmiany te jednak w praktyce spowodują zwiększenie obciążeń podatkowych dla centrów handlowych i biurowych, fabryk oraz dla właścicieli lokali w budynkach wielolokalowych w rezultacie objęcia opodatkowaniem części wspólnych budynków.

Utrudnione będzie także wyłączenie z opodatkowania podatkiem od nieruchomości obiektów w złym stanie technicznym, co spowoduje, że częściej opłacalna będzie ich rozbiórka.

Zmiany ograniczą także atrakcyjność korzystania z pożyczki odnawialnej (rewolwingowej), dotychczas korzystnie opodatkowanej na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych.

Ponadto wprowadzone zmiany spowodują:

­ objęcie podatkiem od spadków i darowizn częściowego zniesienia współwłasności oraz wyodrębnienia własności lokali na rzecz niektórych lub wszystkich właścicieli,

­ objęcie podatkiem od czynności cywilnoprawnych sprzedaży rzeczy w postępowaniu egzekucyjnym lub upadłościowym,

­ współwłaściciele będą opodatkowani według ich udziałów, a nie solidarnie w przypadku współwłasności w częściach ułamkowych garaży wielostanowiskowych, stanowiących odrębny przedmiot własności,

­ nie będzie można optymalizować podatku od nieruchomości poprzez wyodrębnienie własności lokalu w budynku, gdyż podatkiem zostanie objęta cała powierzchnia stanowiąca współwłasność.

Pozytywnie należy ocenić zmiany w zakresie:

­ zniesienia solidarnej odpowiedzialności współwłaścicieli garaży w budynkach wielorodzinnych

­ uproszczenie w płatnościach i dochodzeniu mniejszych kwot podatków (do 100 zł) oraz

­ zniesienie wymogu dokonywania niektórych zgłoszeń do urzędu skarbowego przy czynnościach dokonywanych w formie aktu notarialnego.

U W A G A

W zakładce POBIERZ / TAX INFO zamieściłem tabelę z istotnymi zmianami w opisywanym zakresie