4.06.2016 – Od 2017 r. firmowe płatności powyżej 15 tys. zł, aby mogły być uznane za koszty uzyskania przychodów, muszą być realizowane tylko za pośrednictwem rachunku płatniczego.

Print Friendly, PDF & Email

Od 2017 r. firmowe płatności powyżej 15 tys. zł, aby mogły być uznane za koszty uzyskania przychodów, muszą być realizowane tylko za pośrednictwem rachunku płatniczego.

W Dzienniku Ustaw z 2016 roku pod poz. 780 opublikowano zmianę ustaw o podatku dochodowym oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wprowadzono zmiany, zgodnie z którymi dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 tys. zł.

Transakcje w walutach obcych będą przeliczane na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

 

Z kolei, zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnicy nie będą mogli zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

Według uzasadnienia do przyjętych zmian w ustawach, zmiany mają zwiększyć pewność i przejrzystość obrotu gospodarczego. Ponadto mają zapobiegać nierealizowaniu przez przedsiębiorców w należyty sposób obowiązków podatkowych, w tym również poprzez niewykazywanie rzeczywistych osiąganych dochodów z prowadzonej działalności dla celów ich opodatkowania.

Wg przepisów przejściowych  zmieniane regulacje ustaw o podatku dochodowym mają zastosowanie do płatności dokonywanych w roku podatkowym rozpoczynającym się od 1 stycznia 2017 roku

Nowych zasad związanych z korektą nie będzie stosowało się do płatności dotyczących kosztów zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów przed dniem 1.01.2017 r.

Link do Dziennika Ustaw z 2016 r. poz. 780

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/780/1