4.10.2012 – ZMIANA LIMITÓW PODATKOWYCH na 2013 rok

Print Friendly, PDF & Email

LIMITY  PODATKOWE   w  2013 roku

Znane są już limity dla potrzeb podatku VAT i podatku dochodowego obowiązujące w 2013 roku m.in. limit jednorazowej (ekspresowej) amortyzacji.

Uprawnienia do skorzystania z ekspresowej amortyzacji określone są w ustawach o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 22k ust. 7-13) i od osób prawnych (art. 16k ust. 7-13).

W oparciu o wskazane przepisy istnieje możliwość dokonywania jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym zostały one wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

W grupie uprawnionych do jednorazowej amortyzacji znajdują się podatnicy rozpoczynający w roku podatkowym działalność gospodarczą oraz mali podatnicy. Małym podatnikiem jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 € tj. za 2012 rok kwoty  4.922.000 zł

Łączna wysokość jednorazowych odpisów nie może przekroczyć w 2013 roku równowartości kwoty 50.000 € tj. 205.000 zł.

Pozostałe limity dla potrzeb podatku VAT, podatku dochodowego i zryczałtowanego podatku dochodowego umieściłem w formacie „PDF” (do wydruku) zakładce: POBIERZ / TAX INFO

Link bezpośredni:

https://podatki-komplex.eu/wp-content/uploads/2011/11/limity_2013.pdf