24.01.2013 r. – ZMIANY W PODATKU VAT OD DNIA 1.01.2013 R. – BROSZURY MF

Print Friendly, PDF & Email

Od dnia 1.01.2013 r. weszły w życie zmiany zarówno przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o VAT”, jak i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

Zmiany te wynikają przede wszystkim z:

1) ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz.U. poz. 1342), zwanej dalej „ustawą deregulacyjną”,

2) ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej,

3) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. poz. 1382),

4) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. poz. 1428),

5) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług,

6) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz podatku należnego (Dz.U. poz. 1451),

7) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług,

8) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

W zakładce  POBIERZ / TAX INFO umieściłem 3 broszury w zakresie podatku VAT wydane przez Ministerstwo Finansów – linki ponizej:

 

ZMIANY W ZAKRESIE FAKTUROWANIA

https://podatki-komplex.eu/wp-content/uploads/2011/11/Zmiany-w-zakresie-fakturowania-MF_2013.pdf

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PODATKU VAT

https://podatki-komplex.eu/wp-content/uploads/2011/11/Najwa+-niejsze-zmiany-w-VAT-2013_MF.pdf

ZWOLNIENIA ZE STOSOWANIA KAS FISKALNYCH

https://podatki-komplex.eu/wp-content/uploads/2011/11/Zwolnienia-z-kas-fiskalnych_2013_2014_MF.pdf