7.12.2011 – AKCYZA NA WYROBY WĘGLOWE – nowe obowiązki firm zużywających te wyroby

Print Friendly, PDF & Email

Od 2.01.2012 r. węgiel na opał i koks zostaną objęte akcyzą. Akcyzą będą objęte wyroby węglowe (węgiel kamienny i brunatny oraz koks) o przeznaczeniu opałowym.
Akcyzy nie będzie się płacić od węgla i koksu zużywanych przez gospodarstwa domowe, organy administracji publicznej, jednostki Sił Zbrojnych RP, podmioty systemu oświaty, żłobki i kluby dziecięce, podmioty lecznicze, jednostki organizacyjne pomocy publicznej oraz organizacje pożytku publicznego.
Zwolnienie obejmować będzie również węgiel i koks zużywane: w procesie produkcji energii elektrycznej, w procesie produkcji wyrobów energetycznych, do przewozu towarów i pasażerów koleją, do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej, w pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb oraz w leśnictwie, w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych, do redukcji chemicznej, przez zakłady energochłonne do celów opałowych oraz przez podmioty gospodarcze, w których wprowadzone zostały w życie systemy prowadzące do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

Podmioty mające siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju, dokonujące sprzedaży, dostawy wewnątrzwspólnotowej, nabycia wewnątrzwspólnotowego, importu lub eksportu wyrobów węglowych, podlegających zwolnieniu od akcyzy jako tzw. pośredniczące podmioty węglowe powinny pisemnie zawiadomić naczelnika urzędu celnego o prowadzeniu działalności w zakresie obrotu wyrobami węglowymi. Lista tych podmiotów będzie publikowana na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.
Podmioty dokonujące obrotu węglem i koksem niepodlegającym zwolnieniu z akcyzy będą musiały składać deklaracje oraz obliczać i wpłacać akcyzę.

W związku z tym na firmy pośredniczące i zużywające wyroby węglowe nałożono nowe obowiązki m.in. prowadzenie ewidencji, dokumentowanie dostawy oraz składanie deklaracji.

Szczegóły zmian i nowych obowiązków określone zostały w ustawie z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. nr 232, poz. 1378), która wprowadziła zmiany do ustawy o podatku akcyzowym dotyczące zasad opodatkowania akcyzą oraz zasad obrotu węgla (CN2701), węgla brunatnego (CN2701) i koksu (CN270400).

Ze szczegółami zmian i nowych obowiązków można zapoznać się na stronie Ministerstwa Finansów.
Link bezpośredni do materiałów informacyjnych MF:

http://tnij.org/podatki_komplex