RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) - dalej „RODO” , które wprowadza zmiany w zakresie ochrony danych osobowych.

Jeżeli wyraziliście lub wyrazicie Państwo zgodę na otrzymywanie komunikatów i aktualności podatkowych również na Państwa adres e-mail, to podstawą prawną jest także art. 10 ustawy o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 893 ze zm.)

W świetle powyższego, zgodnie z art. 13 i 14 RODO, pragniemy poinformować Państwa w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz jakie mają Państwo związane z tym prawa.

1. Administratorem danych osobowych jest DORADCA PODATKOWY - Zbigniew Świerczewski, przedsiębiorca wpisany do CEIDG NIP: 8411222781 oraz wpisany na listę doradców podatkowych prowadzoną przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych pod nr wpisu 04204 (dalej DORADCA). Adres do korespondencji: 81-742 Sopot ul. Króla Jana Kazimierza 4a/8

2. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie działania mojej firmy, a także przysługujących Państwu uprawnień, mogą się Państwo skontaktować się z DORADCĄ za pomocą adresu: swierczewski@life.pl

3. DORADCA jako administrator danych osobowych przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. DORADCA przetwarza następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, adres, NIP, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, stanowisko służbowe.

4. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:
a) wykonania działań na żądanie osoby, której dan e dotyczą lub realizacji umowy świadczenia usług na rzecz osoby, której dane dotyczą oraz w celu wypełnienia obowiązku rozliczenia dla celów podatkowych i rachunkowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO)
b) dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
c) dokonania weryfikacji wiarygodności płatniczej klienta (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)
d) w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit.a) RODO).

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być tylko organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, przy jednoczesnym obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej doradcy podatkowego.

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
Zbigniew Świerczewski 81-742 Sopot ul. Króla Jana Kazimierza 4a/8, e-mail:swierczewski@life.pl www.podatki-komplex.eu

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

• dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

• osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

• osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
• dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

• dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

• osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

• przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

• DORADCA nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

• osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie DORADCY są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

• zaistnieją przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez DORADCĘ,

• przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez DORADCĘ lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9. Podanie przez Państwo danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Państwo danych osobowych DORADCY ma charakter dobrowolny.

11. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez DORADCĘ Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

12. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

13. Nie udostępniamy żadnych danych osobowych osobom ani podmiotom trzecim. Jednak w celu realizacji usługi oraz aby dopełnić obowiązki podatkowe - dane kontrahentów znajdują się w systemie do rozliczeń podatkowych. Przepisy umożliwiają nam przetwarzanie danych nawet pomimo sprzeciwu osoby, której dotyczą,
jeżeli jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
W przypadku dochodzenia należności, mamy prawo przekazać dane do firmy windykacyjnej.

14. Przetwarzając Państwa dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.